Lägesrapport för vård och omsorg om äldre

Publicerad:
Äldre över 65 år som bor hemma i ordinärt boende får i högre grad insatser från den kommunala hälso- och sjukvården jämfört dem som bor i särskilt boende. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport 2016 för vård och omsorg om äldre.

Nästan 214 000 personer över 65 år hade kommunal hälso- och sjukvård någon gång under 2014.

– Att långt fler personer över 65 år får insatser i sin bostad kan ses som en följd av att allt fler bor kvar hemma längre, samtidigt som antalet äldre som beviljats plats i särskilt boende successivt minskat de senaste åren, säger Michaela Prochazka, som är samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Enligt lägesrapporten tillgodoser inte kommunerna de äldres behov i tillräcklig utsträckning när de fattar beslut om plats i särskilt boende. I vissa fall handläggs heller inte ansökningarna om plats i särskilt boende tillräckligt snabbt.

– Det gör att ärenden blir vilande och beslut fattas först när det finns tillgängliga platser, säger Michaela Prochazka.

Lägersrapporten visar också att kompetensnivån bland de personer som arbetar inom äldreomsorgen har höjts, enligt en utvärdering av regeringens kompetenssatsning inom äldre- och funktionshinderområdet 2011–2014, det så kallade Omvårdnadslyftet. Socialstyrelsen bedömer att utvecklingen av kvalificerad personal inom äldreomsorgen går åt rätt håll.

Socialstyrelsen konstaterar även att förskrivning av läkemedel som bedöms vara olämpliga för äldre fortsätter att minska. Men samtidigt har den totala läkemedelsanvändningen hos äldre ökat.

– En förklaring till detta kan vara en positiv utveckling som innebär att nya läkemedel och behandlingsprinciper gör det möjligt att behandla allt fler sjukdomar och tillstånd hos äldre, säger Michaela Prochazka.