Kunskapsstöd ska ge mer likvärdig vård vid opioidberoende

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). Det innehåller en modell för behandlingsprocessen och beskriver vilka bestämmelser och rekommendationer som är tillämpliga. Syftet med kunskapsstödet är att bidra till en god och likvärdig vård för personer med opioidberoende.

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är en behandling för personer som haft ett långvarigt och allvarligt beroende av heroin eller andra opioider. Patienten behandlas med läkemedel som metadon eller buprenorfin i kombination med psykologisk eller psykosocial behandling eller psykosocialt stöd.

En uppföljning som Socialstyrelsen tidigare gjort visade att tillgängligheten till LARO varierar i landet. Både resurser och insatser skiljer sig mellan regionerna. Bland annat konstaterades skillnader i hur utredningarna går till och innehållet i vården som ges. På uppdrag av regeringen har myndigheten nu tagit fram ett kunskapsstöd för LARO.

– Det övergripande syftet med kunskapsstödet är att minska skillnaderna i behandlingen och öka vårdpersonalens kunskap och förståelse om olika stöd- och behandlingsinsatser. Kunskapsstödet ska bidra till en god och likvärdig vård och omsorg för personer med opioidberoende, säger Regina Ylvén, utredare på Socialstyrelsen.

Långsiktig behandlingsprocess

I kunskapsstödet beskriver Socialstyrelsen en modell för behandlingsprocessen för LARO, indelad i fem faser. Det finns också en samlad beskrivning av bestämmelser och rekommendationer som är tillämpliga inom behandlingsprocessen.

– Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende och gällande föreskrift är relevanta i behandlingsprocessen och berör bland annat bedömning av behov, läkemedelsval och psykosociala behandlings- och stödinsatser, säger Regina Ylvén.

I kunskapsstödet framhålls att LARO är en långsiktig behandling med rehabiliterande insatser som har fokus på ökad fysisk, psykisk och social livskvalitet för patienterna. Patienternas delaktighet och inflytande genom hela behandlingsprocessen är en förutsättning, och kan främjas genom personcentrerad vårdplanering.

– Det är patienternas individuella behov och förutsättningar som är utgångspunkten för insatserna och det innebär att det finns behov av samverkan mellan olika verksamheter i de olika faserna i behandlingsprocessen, säger Regina Ylvén.

Viktigt med uppföljning och utvärdering

Kunskapsstödet lyfter även fram vikten av uppföljning och utvärdering.

– Det gäller såväl uppföljning på individnivå för att följa behandlingsresultat för enskilda patienter, som uppföljning på verksamhetsnivå som underlag för planering och utveckling av vård- och behandlingsinsatser, säger Regina Ylvén.

Kunskapsstödet riktar sig till vårdgivare som bedriver LARO och personal som arbetar inom dessa verksamheter. Men även till annan personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra verksamheter och aktörer som är involverade i vård, stöd och omsorg för patienter i LARO.

Detta är en remissversion av kunskapsstödet. En slutlig version publiceras i slutet av 2019.

 

Fakta: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)

  • LARO är en behandling för personer som haft ett långvarigt och allvarligt beroende av heroin eller andra opioider.
  • I behandlingen kombineras läkemedelsbehandling (metadon eller buprenorfin) med psykologisk eller psykosocial behandling eller psykosocialt stöd.
  • Syftet med behandlingen är att förebygga återfall, förbättra social funktion samt minska medicinska komplikationer, smittspridning och dödlighet.
  • Behandlingen ska vara individuellt anpassad, och insatserna som ingår i behandlingen ska ges med utgångspunkt från patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.
  • 2018 beräknades drygt 4000 personer vara inskrivna för LARO i Sverige.
  • Den patient som ordineras LARO ska ha fyllt 20 år (om inte särskilda skäl föreligger). Patienten ska också, av den läkare som ordinerar behandlingen, bedömts ha ett opioidberoende sedan minst ett år.

Kontakt

Regina Ylvén
Telefon: 075-247 43 08