Kravet på granskning av läkarnas ST skärps

Publicerad:
Frågan om hur kvaliteten på läkarnas ST-utbildning ska kunna säkras har engagerat hälso- och sjukvården. Remissvaren till Socialstyrelsen visar att en absolut majoritet vill behålla den externa och oberoende granskningen av utbildningen.

– Vi har lyssnat och nu går vi ett steg längre. Vi återför kravet på extern granskning och lägger till ett krav i föreskrifterna om uppföljning av brister i verksamheten. Det betyder att man måste låta en oberoende aktör granska läkarnas ST och att de brister som finns ska åtgärdas, säger Febe Westberg som har projektlett arbetet vid Socialstyrelsen.

I det reviderade förslaget till nya föreskrifter står att vårdgivaren ska ansvara för att kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen säkerställs genom att systematiskt granska och utvärdera verksamheten.

Granskningen och utvärderingen ska även genomföras av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren. Dessutom ska vårdgivaren åtgärda de brister som finns. Detta kompletteras av Socialstyrelsens allmänna råd om att vårdgivaren bör se till att en extern granskning och utvärdering genomförs vart femte år.

Ökad flexibilitet

De nya föreskrifterna och allmänna råden är omfattande. De syftar bland annat till att uppnå en flexibel struktur i specialitetsindelningen, liksom att underlätta ett ökat kunskapsutbyte mellan olika specialiteter.

– Vi har strävat efter att anpassa utbildningen till den snabba medicinska och medicinsktekniska utvecklingen. Samtidigt har vi ansträngt oss för att möta behoven med exempelvis fler multisjuka äldre och ett ökande antal patienter med psykisk ohälsa, säger Bitte Fritzson, chef för enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik vid Socialstyrelsen.

Ökad tydlighet

Det faktum att läkarnas specialiseringstjänstgöring regleras i en särskild föreskrift och att Socialstyrelsen prövar ansökan om bevis om specialist-kompetens efter fullgjord ST är en garant för kvalitet i sig. Nu har också frågan om Socialstyrelsens bemyndiganden på området lösts vilket gör det möjligt att föra in kravet på extern granskning i de nya föreskrifterna.

– Förutsättningarna för att ST ska kunna hålla en hög och jämn kvalitet kommer att bli ännu bättre med de nya föreskrifterna. De innehåller också en mer ändamålsenlig och dynamisk specialitetsindelning som bättre ska återspegla patienternas behov, säger Febe Westberg.

Nyheter i föreskrifterna är fler basspecialiteter, sex nya tilläggsspecialiteter, gemensam kunskapsbas för vissa grupper av specialiteter, en stärkt roll för studierektorn, tydligare krav på handledning, förenklade intyg vid ansökan om bevis om specialistkompetens, tydligare dokumentationskrav, nya bestämmelser för specialistläkare från tredjeland och ny struktur i målbeskrivningarna med tydliga specialitetsövergripande delmål.

Socialstyrelsen skickar i dag de föreslagna nya bestämmelserna om kvali-tetsgranskning i ST med krav på extern och oberoende granskning på en remissrunda som avslutas den 30 januari.