Kostnader för subventionerade läkemedel fortsätter att minska

Publicerad:
Statens kostnader för läkemedelsförmåner fortsätter att gå ned. I fjol minskade kostnaderna med 350 miljoner kronor, motsvarande 1,75 procent av den totala förmånskostnaden.

Förmånskostnaden är den del av läkemedelskostnaden som staten subventionerar. Det är ett högkostnadsskydd som träder in när en patients kostnader överstiger 1100 kronor och som sedan stegvist ökar. Det högsta belopp en patient betalar för läkemedel i förmånssystemet som köpts under en tolvmånadersperiod är 2200 kronor.

Den totala kostnaden för läkemedelsförmånerna uppgick 2013 till 19 miljarder kronor, jämfört med 19,4 miljarder kronor 2012. Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport över läkemedelsförsäljningen i Sverige.

Patentutgångar påverkar

En orsak till kostnadsminskningen är att flera läkemedelspatent gått ut under de senaste åren, bland annat för läkemedel mot högt blodtryck och höga blodfetter. Det är läkemedel som förskrivs till stora patientgrupper.

Patentutgångarna innebär att billiga kopior av originalläkemedlen får introduceras på marknaden. För samhället beräknas de ha lett till en kostnadsbesparing på över 660 miljoner kronor 2013.

Kostnader för adhd-läkemedel ökar markant

Även om den generella bilden är att kostnaderna minskar, gäller detta inte för alla läkemedelsgrupper. Liksom tidigare år fortsätter förmånskostnaderna för gruppen centralstimulantia - där läkemedel mot adhd ingår - att öka markant. Kostnaderna steg med 14 procent 2013, jämfört med föregående år. Den sammanlagda förmånskostnaden för de två storsäljande läkemedlen Concerta och Ritalin uppgick 2013 till cirka 375 miljoner kronor.

– Trenden har gått mot att allt fler vuxna behandlas mot adhd, vilket har varit en starkt bidragande orsak till att kostnaderna har ökat så mycket, säger Maarten Sengers, utredare vid Socialstyrelsen.

Kostnaderna för läkemedelsförmånerna beräknas fortsätta sjunka i år (-1,25 procent) och 2015 (-1,75 procent), trots ökande kostnader när det gäller exempelvis centralstimulantia, cancerläkemedel och läkemedel mot autoimmuna sjukdomar, till exempel reumatism.

Pristak på vissa äldre läkemedel

Förutom patentutgångar, är en av de främsta orsakerna till kostnadsminskningen en överenskommelse mellan regeringen och läkemedelsindustriföreningen, LIF. Avtalet innebär att läkemedelsbolagen inte fritt får bestämma priset på vissa läkemedel.

Det gäller sådana som har funnits på marknaden i minst 15 år och som inte redan omfattas av ett tidigare pristak som införts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

– Överenskommelsen innebär att priserna på de läkemedel som berörs kommer att sjunka med 7,5 procent, säger Maarten Sengers.

Överenskommelsen väntas innebära att förmånskostnaderna minskar med 370 miljoner i år och mellan 70 och 95 miljoner kronor per år under 2015-2017, när takprismodellen permanentas av TLV.