Könsskillnader i läkemedels- och narkotikadöd

Publicerad:
Antalet dödsfall som klassas som narkotika- eller läkemedelsförgiftningar har de senaste åren ökat. Bland män dominerar överdoser medan självmord dominerar bland kvinnor.

– Drygt en fjärdedel av männen är yngre än 30 år, medan kvinnorna som dör till följd narkotika- och läkemedelsförgiftningar är betydligt äldre, säger Jesper Hörnblad, Socialstyrelsens utredare.

Under 2015 dog knappt 950 personer till följd av narkotika- eller läkemedelsförgiftningar enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Motsvarande siffra för 2014 är drygt 930 dödsfall.

– Siffrorna pekar på att vi ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Vi har däremot en tydlig ökning av dessa dödsfall under två perioder, 2006–2009 och 2011–2014, säger Jesper Hörnblad.

Det har tidigare varit svårt att följa enskilda substanser i dödsorsaksstatistiken. Socialstyrelsen föreslog i våras därför en förändrad och mer detaljerad redovisning för att få en bättre bild av vad som orsakar dessa dödsfall.

Hjärt- och kärlsjukdomar vanligast

I övrigt visar dödsorsaksstatistiken att de vanligaste dödsorsakerna är hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer. Totalt sett dog 91 000 personer i Sverige under 2015. Medan dödstalen för hjärt- och kärlsjukdomar har mer än halverats under en 30-årsperiod har de för tumörsjukdomar endast minskat med knappt 13 procent. Dödstalen i Norrlandslänen är högre än länen i södra Sverige. Även dödstalen för personer med endast grundskoleutbildning är högre än för dem som har högre utbildning.

– Dödstalen för hjärt- och kärlsjukdomar för kvinnor med grundskoleutbildning är mer än dubbelt så höga jämfört med dem som har eftergymnasial utbildning. Dödstalen på grund av alkoholrelaterade dödsorsaker skiljer ännu mer mellan olika utbildningsnivåer, säger Jesper Hörnblad.

Självmord vanligast bland äldre män

Ser man till samtliga självmord, både de som inkluderar narkotika och läkemedel och alla andra, så är dödsfallen dubbelt så många bland män som kvinnor. Inkluderar man även så kallade oklara självmord var det 1100 män respektive 460 kvinnor som tog sitt liv under fjolåret. I de yngsta åldrarna 15–24 år har självmorden legat mellan 11 och 14 per 100 000 invånare de senaste tio åren.

– Merparten av självmorden begås av män, och framföralt äldre män, medan den vanligaste åldern för kvinnor att begå självmord är i 50-årsåldern, säger Jesper Hörnblad.