Könsdysfori ökar – särskilt bland unga

Publicerad:
Antalet personer som får diagnosen könsdysfori ökar. Särskilt tydlig är ökningen bland unga, det visar en ny sammanställning från Socialstyrelsen.

Könsdysfori är en medicinsk diagnos som kan ställas när en person upplever att könsidentiteten inte stämmer med det kön som personen tilldelats vid födseln samtidigt som detta skapar lidande för individen. Enligt en ny sammanställning av statistik från Socialstyrelsens patientregister har diagnosen ökat under perioden 1998-2015. År 2005 fick cirka 1 av 100 000 personer diagnosen för första gången, år 2015 var det ungefär 8 av 100 000.

Ser man till den totala förekomsten av personer som diagnostiserats med könsdysfori 1998–2015 så var andelen 0,04 procent av befolkningen år 2015, vilket motsvarar cirka 3 500 personer.

– Vi vet inte varför könsdysfori ökar. Men det finns i samhället i dag en ökad öppenhet och kunskap som rör könsidentitet och könsuttryck och detta kan påverka utvecklingen. Det finns i dag även ökad tillgång till utredning och behandling, säger utredare Peter Salmi.

Vanligast bland yngre personer

Av statistiken framgår också att könsdysfori totalt sett är lika vanligt bland personer som tilldelats könstillhörigheten kvinna respektive man vid födseln, och mest förekommande i gruppen 18-29 år.

I de yngre åldersgrupperna 0-17 år och 18-29 år är könsdysfori vanligare bland dem som tilldelats könstillhörigheten kvinna.

– Ökningen av könsdysfori är tydligast bland unga, och särskilt bland dem som tilldelats könet kvinna. Socialstyrelsen arbetar nu med en ny rapport, där bland annat utvecklingen av diagnosen könsdysfori ska studeras närmare, säger Peter Salmi.

Det finns ett stort behov av att följa ökningen av könsdysfori då detta kan innebära ett ökat behov av vårdens insatser.

– På flera ställen är det i dag kö för att få komma till ett vårdteam och få diagnosen könsdysfori. Många som får diagnosen går sedan vidare till könsbekräftande behandling, där det är ännu längre köer. Ofta är det psykiskt påfrestande att vänta på diagnos och behandling, därför är detta viktiga frågor för vården, säger Maja Österlund, hbtq-samordnare vid Socialstyrelsen.

Deltar i Stockholm Pride och Malmö Pride
  • Socialstyrelsen arbetar med att främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården och omsorgen. Det sker bland annat genom kunskapsunderlag till hälso- och sjukvården, lägesrapporter och studier.
  • Socialstyrelsen medverkar med information under Stockholm Pride i Regeringskansliets tält fredagen den 4 augusti.
  • Myndigheten deltar även i Malmö Pride, bland annat i ett seminarium den 10 augusti tillsammans med övriga hbtq-strategiska myndigheter; Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Diskrimineringsombudsmannen och Statens Kulturråd. Seminariet behandlar hur de olika myndigheterna jobbar utifrån regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.