Kompetenssatsning i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Publicerad:
Nu lanserar Socialstyrelsen kompetenshöjande material till personal i hälso- och sjukvården som möter flickor och kvinnor som blivit eller riskerar att bli könsstympade. Samtidigt lanseras ett handledningsmaterial för samhällskommunikatörer som är tänkt att användas i deras möte med nyanlända till Sverige.

Materialet består bland annat av en webbutbildning som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal i första hand. Den ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet med utbildningen är att ge generell kunskap om kvinnlig könsstympning, och att ge tillräckligt med kunskap för ett gott bemötande. I utbildningen medverkar bland annat Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Barnmorskeförbundet.

– Webbutbildningen tar upp vad könsstympning egentligen innebär, vad lagen säger, att som personal våga ta upp frågan med sina patienter när det är relevant. Men också att veta vad man ska göra med svaret och veta hur man kan bidra med det förebyggande arbetet, säger Malin Ahrne.

Genom att genomföra fokusgrupper blev det tydligt att hälso- och sjukvårdspersonal efterfrågade en webbutbildning.

– Fördelarna med webbutbildning är att det är samma innehåll över hela landet, det går att göra den när man vill, var man vill och hur många gånger man vill, säger Katarina Viklund, delprojektledare.

Handledningsmaterial

Ett handledningsmaterial med diskussionsfrågor är tänkt att fungera som stöd till samhällskommunikatörer i deras arbete med att utbilda nyanlända om det svenska samhället.

– Det kan vara svårt att prata om frågan, men det är viktigt att tidigt förklara vad lagen säger i Sverige om könsstympning och berätta att det finns hjälp och stöd att få, berättar Annika von Schmalensée. 

Den information som nyanlända får idag om kvinnlig könsstympning är ofta kortfattad, ibland obefintlig.

– Vårt material bygger på att ge stöd för dialog och reflektion i mötet med nyanlända. Materialet innehåller till exempel ett antal påståenden inom ämnet med tillhörande frågor. Frågorna finns även på diskussionskort som man kan använda i en gruppdiskussion, avslutar Annika.

Kunskapsstöd

I vår publiceras även ett kunskapsstöd som ett komplement till webbutbildningen. Det fokuserar på vård och behandling, men också förebyggande arbete.

Konferens om könsstympning

Den 5 februari hade Socialstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Sveriges Kommuner och Landsting en konferens.