Kommunerna följer upp få beslut

Publicerad:
Drygt 25 000 personer bor i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Alla insatser grundar sig på beslut som kommunen fattar, men flertalet av kommunerna brister i sin egen uppföljning.

Endast 12 procent av kommunerna följer upp samtliga beslut om bostad med särskild service inom ett år. Motsvarande siffra för daglig verksamhet är 14 procent. Resultaten har i princip varit konstanta under tre år. Det framgår av Öppna jämförelser 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning, som Socialstyrelsen nu presenterar för femte gången.

– Uppföljning är viktigt eftersom det handlar om att säkerställa att insatsen ger önskad effekt och svarar mot individens behov. Det finns ett samband mellan att handläggarna har mycket att göra och låg uppföljning av besluten, säger Staffan Söderberg, utredare på Socialstyrelsen.

Sämre uppföljning

Andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning har minskat under fyra års tid, från 51 procent 2011 till 40 procent i år.

Däremot är det fler kommuner som genomför behovsinventeringar i samverkan med landstinget när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning, den andelen har ökat till 57 procent 2014 från 42 procent förra året.

Bättre utfall för enskilda utförare

Enskilda utförare har överlag bättre resultat än kommunala utförare när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättning. För 21 av 26 indikatorer har enskilda utförare bättre resultat avseende bostad med särskild service och daglig verksamhet. En förklaring till att enskilda utförare har bättre resultat är att de måste ha tillstånd för att bedriva verksamhet, ett krav som inte omfattar verksamheter i kommunal regi.

Öppna jämförelser tas fram i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna.