Insatserna för personer med schizofreni behöver samordnas

Publicerad:
Möjligheterna för personer med schizofreni att återhämta sig, leva självständiga liv, studera och arbeta skulle öka om psykiatrin och socialtjänsten samverkade bättre. Det är en viktig målsättning med Socialstyrelsen uppdaterade nationella riktlinjer som i dag skickas på remiss.

I Sverige lever i dag 30 000–40 000 personer med diagnosen schizofreni. Schizofreni är en psykossjukdom där psykosen pågår längre tid än sex månader. Den vanligaste åldern för att insjukna i schizofreni är runt 25 år.

Personer med schizofreni har påtagligt försämrad livskvalitet och dör ofta i förtid. Det krävs komplexa insatser för att öka deras möjligheter till ett självständigt liv. Socialstyrelsens uppdaterade rekommendationer vänder sig både till psykiatrin och socialtjänsten. 

– Vi vill ge kommuner och landsting ett bättre stöd i att ge en samordnad vård och omsorg. Riktlinjerna pekar på att det finns metoder som kan förbättra livssituationen för personer med svår psykisk sjukdom. Det är ett ledningsansvar att se till att dessa metoder prioriteras och används, säger Sofia von Malortie, projektledare för riktlinjerna.

Samordnade insatser vid insjuknande

En ung person som insjuknar i en psykos för första gången kan komma vidare i livet, börja studera eller arbete, med hjälp av samordnade insatser. Det kan handla om en väl avvägd dos av ett antipsykotiskt läkemedel som kombineras med psykologisk och psykosocial behandling, stöd till att komma igång eller komma vidare med studier och arbete samt psykosocialt stöd till närstående. 

– I ett tidigt skede av psykossjukdom finns stora möjligheter att vända utvecklingen och stödja individen att återhämta sig. En forskningsöversikt visar att nästan hälften av de som fått den här typen av samordnade insatser var i arbete eller studier vid uppföljningen, jämfört med endast en tredjedel av de som inte fått det, säger Sofia von Malortie.

Ny struktur för kunskapsstyrning

Nu bygger landstingen och kommunerna upp en ny struktur för kunskaps-styrning inom området psykisk hälsa. De nationella riktlinjerna går in i det arbetet, för att konkretiseras i ett vård- och insatsprogram som är tänkt att användas både av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Under vintern kommer de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni att diskuteras på regionala seminarier runt om i landet. Diskussionerna ska dels bidra till sammanställningar av synpunkter på riktlinjerna, dels driva på det lokala och regionala förbättringsarbetet.