Insatser behövs för att minska antalet dödfödda barn

Publicerad:
Varje år föds i snitt fyra döda barn per 1 000 födda barn i Sverige. Andelen har inte minskat under en tioårsperiod. Socialstyrelsen föreslår nu i en ny rapport flera insatser för att öka kunskapen och minska antalet barn som dör före födseln.

Dödföddhet definieras som framfödande av ett barn utan livstecken efter 22:a graviditetsveckan. Andelen dödfödda barn har i stort sett varit oförändrad under en tioårsperiod, det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. År 2016, då den senaste statistiken kom, dog 433 barn före födelsen.

– Internationellt sett har Sverige en låg dödföddhet. Men resultat som framkommit i rapporten tyder på att det kan finnas möjlighet till förbättring, säger Karin Källén, utredare vid Socialstyrelsen.

Flera riskfaktorer finns

Faktorer som ökar risken för att barn dör i magen är till exempel hög ålder hos modern, högt BMI, upprepade tidigare missfall eller tidigare dödfött barn samt rökning. Den största enskilda komplikationen som leder till dödföddhet är, enligt de resultat som framkommit i rapporten, tillväxthämning hos fostret. 

Socialstyrelsens rapport innehåller också en statistisk beräkningsmodell när det gäller uppskattad risk för att barn föds dödfödda. Denna modell visar på skillnader i risk mellan länen, framförallt när det gäller barn som föds dödfödda efter vecka 37. Riskestimaten för dödföddhet har då justerats med de riskfaktorer som studerats i rapporten, i sammanställningen som baserar sig på uppgifter från Medicinska födelseregistret och perioden 2008-2016. 

Förslag till insatser

Socialstyrelsen föreslår flera insatser mot bakgrund av resultaten i rapporten. Ett förslag handlar om att ta fram ett kunskapsstöd rörande dödföddhet till hälso- och sjukvårdspersonal, med särskilt fokus på bland annat blodprovsanalyser och tillväxtmätning. 

Ytterligare förslag rör mer information om riskfaktorer som kan leda till dödföddhet vid graviditet. Det föreslås också mer forskning och en kunskapssammanställning för vården kring bästa möjliga sätt att identifiera foster som inte växer.

– Vi föreslår också att när barn föds dödfödda ska systematiska genomgångar av medicinska journaler göras på nationell nivå av multiprofessionella team. Detta har exempelvis påbörjats på prov enligt WHO:s rekommendationer i Stockholm, säger Anastasia Nyman, utredare vid Socialstyrelsen.

Ladda ned
Dödfödda barn – En inventering och förslag på åtgärderArtikelnummer: 2018-12-36|Publicerad: 2018-12-13
Beställ