Hygienkraven i omsorgen förtydligas

Publicerad:
Basala hygienrutiner är grundläggande för att minska smittspridning och infektioner i vård och omsorg. Samma hygienregler som redan gäller i sjukvården ska nu gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.

Nu förtydligas kraven på hygienrutiner i omsorgen för att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Föreskrifter om basal hygien i hälso- och sjukvården har funnits sedan 2007. I dag har Socialstyrelsen beslutat att utvidga regelverket till att även omfatta delar av omsorgen, i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen. De nya föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2016.

– Många som får omsorgsinsatser i dag är multisjuka och därmed särskilt utsatta för vårdrelaterade infektioner. De rör sig ofta mellan sjukvården och omsorgen, vilket innebär risk för smittspridning. De senaste åren har också spridningen av olika multiresistenta bakterier ökat och blivit vanligare ute i samhället. Därför måste vårdens hygienregler även användas inom exempelvis äldreomsorgen, säger Inger Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Lagen ställer redan krav på att kvaliteten i vården och omsorgen ska vara god. Det innebär bland annat att den som får vård eller omsorg inte ska behöva drabbas av smitta. Socialstyrelsens föreskrifter förtydligar hur personalen ska arbeta för att uppnå det, exempelvis hur händerna ska göras rena och att arbetskläder ska vara kortärmade och bytas minst en gång om dagen. Kläderna får också enbart bäras på jobbet. Regelverket innehåller även bestämmelser om när och hur skyddskläder och skyddshandskar måste användas.

– Forskning visar att uppemot 30 procent av alla vårdrelaterade infektioner kan förebyggas med de här basala hygienrutinerna, säger Inger Andersson von Rosen.

Många verksamheter följer redan dagens hygienregler. Förändringen ger nu alla redskap att se över arbetet inför den 1 januari 2016. Socialstyrelsen kommer publicera ytterligare information som stöd när föreskrifterna finns i tryck.

Vilka berörs av förändringen och hur?

Föreskrifterna ska tillämpas av dem som:

  • bedriver verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125) eller lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
  • bedriver verksamhet med hemtjänst i ordinärt boende och verksamhet i särskilda boendeformer enligt 5 kap. 5 eller 7 § socialtjänstlagen (2001:453), dvs. särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning
  • genomför insatsen bostad med särskild service för barn och bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 8 eller 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Föreskrifterna ska alltså tillämpas i många olika typer av verksamheter. Varje verksamhet behöver analysera vilka rutiner som behövs i just deras verksamhet för att uppfylla kraven på basal hygien enligt föreskrifterna. Alla nödvändiga hygienrutiner ska ingå i verksamhetens ledningssystem.