Höjd åldersgräns för screening av livmoderhalscancer

Publicerad:
I Socialstyrelsens rekommendation för screening av livmoderhalscancer höjs den övre åldersgränsen för provtagning från 60 till 64 år. Den största förändringen är dock att vården även bör screena för HPV, humant papillomvirus, som är den främsta orsaken till att kvinnor drabbas av cellförändringar som kan ge livmoderhalscancer.

Idag kallas kvinnor i åldrarna 23–60 år regelbundet till undersökning av cellförändringar i livmoderhalsen. Trots det upptäcks nästan 500 nya fall av livmoderhalscancer varje år och år 2012 avled 139 kvinnor i sjukdomen. Sjukdomen har en relativt långsam utveckling och de flesta som avlider har inte kommit till cellprovskontrollerna.

Den främsta orsaken till livmoderhalscancer är infektion med det sexuellt överförbara viruset HPV, humant papillomvirus. Viruset kan orsaka cellförändringar och i förlängningen livmoderhalscancer. En stor andel yngre kvinnor får dock HPV-infektionen utan att den orsakar cellförändringar, och då läker den ofta av sig själv.

– Kunskapsläget visar att screening med HPV-test för kvinnor över 30 år är mer effektivt eftersom förstadier till livmoderhalscancer kan fångas upp med större säkerhet. Genom tidiga vårdinsatser kan man förhindra att sjukdomen utvecklas. På så sätt minskar risken för insjuknande, dödsfall och att kvinnor får men efter operationer och behandlingar, säger projektledaren Nela Söder.

Den nya screeningrekommendationen innebär att alla kvinnor i åldern 23–64 år bör erbjudas cellprov med 3–7 års intervall. Proverna analyseras för att upptäcka avvikande förändringar eller förekomst av HPV. Eftersom liv-moderhalscancer och cellförändringar är vanligast i åldern 30–49 år bör dessa kvinnor erbjudas tätare provtagningstillfällen. Cellprov med primär analys för HPV rekommenderas till kvinnor mellan 30 och 64 år.

– Samtidigt rekommenderas den övre åldersgränsen för provtagning att höjas från 60 till 64 år, eftersom nya studier har visat att screening har en cancerförebyggande effekt även för äldre kvinnor, säger Nela Söder.

Precis som tidigare bör kvinnorna erbjudas sammanlagt 12 provtagningstillfällen. Enligt analysen uppskattas de nya rekommendationerna i screeningprogrammet innebära att 1 000 fler fall av måttliga till svåra cellförändringar kan upptäckas varje år.

Rekommendationerna är en remissversion, den slutliga versionen publiceras våren 2015.