Högre överlevnad men fortsatta skillnader i vården

Publicerad:
Allt fler överlever cancer, stroke och hjärtsjukdomar. För många områden inom cancervården syns en positiv utveckling, men de regionala skillnaderna är fortfarande stora när det gäller bland annat diagnostik och tillgång till rekommenderade behandlingar.

Rapporterna öppna jämförelser av hälso- och sjukvård samt cancersjukvård 2014 ger en bild av läget inom sjukvården. Statistiken, som bland annat rör medicinska resultat och patienters nöjdhet, visar att trenden generellt sett är positiv. Överlevnaden har ökat för flera sjukdomar och könsskillnaderna minskar på flera områden.

– Resultaten visar att vården förbättras hela tiden. Med nya behandlingsmetoder och nya läkemedel ökar samtidigt kraven på ett väl fungerande samspel inom vården för att förutsättningarna ska bli de bästa, säger Bodil Klintberg, samordnare på SKL.

Förebygga sjukdom

En förbättringspotential finns till exempel när det gäller vårdens sjukdomsförebyggande insatser, enligt projektledaren Birgitta Lindelius på Socialstyrelsen:

– Varje år drabbas omkring 60 000 personer av hjärtinfarkt eller stroke. Bara drygt hälften av de som vårdats och som röker lyckas dock sluta. Det sjukdoms- och återfallsförebyggande arbetet, som hjälp till rökstopp och uppmuntran till motion, behöver uppmärksammas mer.

För cancervården visar överlevnaden på en positiv utveckling och har nu ökat till 68 procent för kvinnor och 70 procent för män. Högst överlevnad har patienter med prostatacancer, tätt följt av bröstcancer och malignt hudmelanom.

– Trenden är positiv för nästan alla områden inom cancersjukvården, vilket är glädjande. Det visar att den nationella cancerstrategin med uppsatta mål har haft effekt. Väntetiderna är dock fortsatt för långa. Därför ska ett nytt arbets-sätt med så kallade standardiserade vårdförlopp införas nästa år för att vården ska bli snabbare och mer jämlik, säger cancersamordnaren Gunilla Gunnarsson på SKL.

Regionala skillnader i cancervården

När det gäller att diagnostisera cancer och att erbjuda rekommenderade behandlingar är de regionala skillnaderna fortfarande stora. För patienter med en viss typ av lungcancer kan en så kallad PET-DT-undersökning påvisa om det är möjligt att bota med kirurgi eller strålbehandling. I ett landsting erbjuds 41 procent av patienterna en sådan undersökning, i ett annat är siffran 98 procent.

Socialstyrelsen rekommenderar även att alla cancerpatienter bedöms vid en multidisciplinär konferens där flera experter gemensamt avgör vilken behandling som är lämpligast före och efter operation. Även här är skillnaderna stora.

– I ett landsting bedöms 99 procent av patienterna vid en multidisciplinär konferens efter operation för tjocktarmscancer, i ett annat är siffran 10 procent, säger Socialstyrelsens projektledare Göran Zetterström.