Hög förbrukning av psykofarmaka bland placerade barn

Publicerad:
Användningen av psykofarmaka är mycket hög bland placerade barn och unga. För antipsykotiska läkemedel är siffran upp till 30 gånger högre än bland jämnåriga i befolkningen. Ofta används flera olika sorters psykofarmaka samtidigt under en lång tid, trots att kunskapen om långtidseffekterna är dålig.

I en ny rapport konstaterar Socialstyrelsen att användningen av psykofarmaka är mångdubbelt högre hos placerade barn och unga jämfört med jämnåriga i befolkningen. Adhd-läkemedel och antipsykotiska läkemedel kombineras oftare och doserna är högre. Förskrivningen kan bara delvis förklaras med gruppens omfattande psykiatriska problematik.

– En annan förklaring är att placerade barn och unga oftare har flera olika förskrivare. Ju fler förskrivare som är involverade, desto fler olika sorters psykofarmaka använder individen, säger utredaren Peter Salmi.

Otydligt ansvar med olika förskrivare

Placerade barn och unga på SiS särskilda ungdomshem förskrevs psykofarmaka från samma vårdenhet i 30 procent av fallen, medan andelen för jämnåriga icke-placerade var 70 procent. 15 procent av de placerade på SiS-hem hade minst fyra olika förskrivare av antipsykotiska läkemedel medan motsvarande andel bland icke-placerade var 1 procent. När fler förskrivare är involverade blir kontinuiteten i vården sämre och totalansvaret otydligt.

Placerade barn och unga har också sämre tillgång till specialistvård, vilket är särskilt viktigt vid nyinsättning av psykofarmaka.

– Bara ett fåtal psykofarmaka har testats och studerats på barn, vilket ökar kraven på kompetens och uppföljning av läkemedelseffekterna. Kunskapen om långtidseffekterna bland barn är mycket begränsad, i synnerhet om preparaten kombineras, säger Peter Salmi.

Saknar diagnos

Bland de placerade är användningen av antipsykotiska läkemedel upp till 30 gånger högre, vilket Socialstyrelsen anser borde kunna minskas med en bättre vårdmiljö och god personaltäthet. Särskilt allvarligt är att placerade barn och unga, i synnerhet på HVB-hem, i hög utsträckning förskrivs antipsykotiska läkemedel under en lång tid, trots att diagnos för schizofreni eller liknande sjukdomstillstånd saknas.

–  Mycket tyder på att medicinerna istället ges i stämningsstabiliserande och lugnande syfte. På HVB ges också högre doser av psykofarmaka och preparaten kombineras oftare. Detta måste ses över, säger Peter Salmi.

För att säkerställa att barn och unga på HVB ska få kvalificerad hälso- och sjukvård vid behandling med psykofarmaka föreslår Socialstyrelsen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör en riktad tillsyn. Socialstyrelsen understryker också vårdgivarnas skyldighet att rapportera in psykiatriska diagnoser till patientregistret, vilket brister idag.