Hjälp mot tandlossning och fotsår centralt vid diabetes

Publicerad:
Vikten av tandvård lyfts fram när riktlinjerna för diabetes uppdateras. I vissa fall har detta lika god effekt på blodsockret som läkemedel. Socialstyrelsen ger även råd som kan minska antalet amputationer samt hur de mest sjuka äldre bäst behandlas.

– I de nya riktlinjerna individualiseras insatserna mot bakgrund av patientens beräknade risk för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Behandlingen för att minska hjärt-kärlsjukdom och övriga diabeteskomplikationer har tydligt fokus på största möjliga nytta för den enskilde patienten, säger Socialstyrelsens projektledare Anna Aldehag.

Diabetes är en allvarlig sjukdom som kan orsaka för tidig död, främst i hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige har 4-6 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år diabetes. Ju högre blodsockervärdet har legat över tid, desto större är risken för skador på njurar, ögonbottnar och nerver, vilket beror på att de minsta blodkärlen tar skada när de långvarigt utsätts för högt blodsocker.

Åderförkalkning sker snabbare vid diabetes och fördubblar risken för stroke, hjärtinfarkt och nedsatt cirkulation i benen. En långsiktigt god kontroll av blodtryck, blodfetter och glukoskontroll minskar påtagligt risken för komplikationer.

Uppmärksamma munhälsa

Även tandlossningssjukdomar kan påverka blodsockernivån negativt, och dessa sjukdomar är vanligare och ofta allvarligare hos personer med diabetes. Att förebygga och behandla tandlossningssjukdomar kan ha en effekt på blodsockret som är jämförbar med effekten av vissa läkemedel.

– Vi lyfter i riktlinjerna att sjukvården bör hänvisa personer med pågående inflammation i tandköttet till tandvården, och detsamma gäller dem med hög risk för dålig munhälsa, säger Christian Berne, medicinskt sakkunnig i arbetet samt professor emeritus vid Uppsala universitet.

Minska risken för felbehandling av multisjuka äldre

Socialstyrelsen lyfter även betydelsen av avancerad fotvård i riktlinjerna. Att ta hjälp av arbetslag med flera olika kompetenser för att påskynda sårläkning har visat sig så framgångsrikt att man kan minska antalet amputationer vid allvarliga fotproblem.

Viktigt, inte minst för äldre personer med svår samsjuklighet och skörhet, är att vården utgår från individen.

– Det finns risk för felbehandling om enskilda rekommendationer följs när en person lider av många sjukdomar samtidigt, till exempel vad gäller intensiv blodsockersänkande behandling och läkemedelsbehandling vid högt blodtryck, därför ger vi också råd om hur de mest sjuka äldre kan få en god och säker vård, säger Christian Berne.

När den slutliga versionen av riktlinjerna för diabetesvården presenteras nästa år kommer Socialstyrelsen också att ha satt målnivåer som anger hur stor del av en patientgrupp som bör komma i fråga för en undersökning eller behandling.