Handläggningsrekommendationer för ebola har uppdaterats

Publicerad:
Risken att det pågående utbrottet av ebola i Västafrika ska spridas till Sverige är mycket liten. I det fall någon enstaka resenär kommer hit och blir sjuk har Socialstyrelsen utarbetat rekommendationer till vården hur patienten ska tas om hand på ett bra och säkert sätt. Rekommendationerna har nu uppdaterats med utvidgad information.

Sedan början av 2014 pågår ett utbrott av ebola i Västafrika. Socialstyrelsen och övriga berörda myndigheter följer hela tiden läget genom information från i första hand WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC i Solna. Socialstyrelsen är den myndighet som är nationell kontaktpunkt för alla allvarliga hälsohot, inklusive högsmittsamma allvarliga sjukdomar som ebola, inom WHO och EU.

Uppdaterade handläggningsrekommendationer

Socialstyrelsens roll är att stödja landstingen och hälso- och sjukvårdspersonalen så att de vet vad och hur de ska göra om det blir aktuellt med något misstänkt fall i Sverige. I maj gick Socialstyrelsen ut med nationella handläggningsrekommendationer till landets alla smittskyddsenheter i landstingen och de cirka 25 infektionsklinikerna. Nu har dessa rekommendationer uppdaterats med bland annat mer information om riskbedömning av patient, förflyttning av patient, personlig skyddsutrustning, diagnostik samt punktdesinfektion.

Mycket liten risk för ebolasmitta i Sverige

Ebolavirus sprids mellan människor via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från sjuka personer samt föremål som nyligen varit i kontakt med infekterade kroppsvätskor. Inkubationstiden är vanligen 4–10 dagar, men ibland upp till 21 dagar. Infekterade personer för smittan vidare först när de börjar få symtom på sjukdomen, dvs. man är inte smittsam under inkubationstiden. Smittan sker i första hand vid vård och omhändertagande av sjuka eller döda personer. Det är framför allt den sjukes familjemedlemmar och sjukhuspersonal som löper risk att smittas.

Fakta om ebola

Ebola är en så kallad blödarfeber som förekommer i Väst- och Centralafrika.

Sjukdomen upptäcktes första gången 1976 i Demokratiska republiken Kongo.

Ebolavirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod. Inkubationstiden kan vara upp till 21 dagar, men under den tiden är man inte smittsam.

Patienten insjuknar snabbt i influensaliknande symptom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar på huden och i inre organ.

Dödligheten är hög; under det aktuella utbrottet i västra Afrika ungefär 60 procent.

Det finns inget vetenskapligt prövat vaccin eller läkemedel som botar sjukdomen. Behandlingen inriktas på symtomen.