Hälsan allt bättre – men ångest och oro ökar

Publicerad:
Vi lever allt längre, allt hälsosammare och överlever dödliga sjukdomar allt bättre. Samtidigt ökar sjukskrivningarna eftersom den psykiska ohälsan växer. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport för hälso- och sjukvården.

Lägesrapporten sammanfattar tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård. Årets rapport speglar flera positiva trender. Medellivslängden ökar, framför allt till följd av förbättrad hälsa och minskad dödlighet i stora folksjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, stroke och diabetes. Bruket av alkohol och tobak fortsätter att minska och primärvården stöttar allt fler patienter att börja leva hälsosammare och motionera mer.

– Även medicinska framsteg bidrar till ökad medellivslängd och minskad dödlighet i vissa sjukdomar, säger Sara Dahlin, utredare på Socialstyrelsens avdelning för utvärdering och analys.

Positivt är även att användningen av antibiotika har minskat de senaste åren, och att den snabba ökningen av antibiotikaresistenta bakterier under 2015 och början av 2016 har mattats av.

Även tandhälsan förbättras. Andelen unga vuxna som är kariesfria har ökat de senaste åren och äldre personer behåller sina tänder intakta längre än tidigare.

Psykisk ohälsa ökar

Men det finns också utmaningar. Trots den förbättrade hälsan ökar sjukskrivningarna, framför allt på grund av att fler får psykiatriska diagnoser. Trenden har nu hållit i sig i flera år, och särskilt utsatta är kvinnor. Antalet kvinnor som insjuknar har ökat med 71 procent mellan 2010 och 2015. Stress, sömnbesvär, trötthet och ångest drabbar betydligt fler kvinnor än män. Hela 54 procent av gruppen unga vuxna kvinnor, 16-29 år, säger sig besväras av ängslan, oro och ångest. Den försämrade psykiska hälsan syns även i statistiken över uthämtningen av antidepressiva läkemedel, som är ungefär dubbelt så hög bland kvinnor som bland män.

– Möjligheten att ge psykologisk behandling har inte utvecklats i samma takt, särskilt inom primärvården ser vi att behoven är större än tillgången. Vår förhoppning är också att Socialstyrelsens uppdaterade beslutsstöd med rekommendationer till sjukskrivande läkare leder till bättre återhämtning och snabbare återgång i arbete vid psykisk ohälsa, säger Sara Dahlin.

Bättre hälsa bland högutbildade

Ojämlikheten i hälsa handlar inte bara om kön, utan även om utbildningsnivå och inkomst. Andelen med god hälsa är högre bland högutbildade, och tandhälsan är bättre bland personer med hög inkomst än andra – ett samband som förstärks med stigande ålder. Det är också tydligt att personer med eftergymnasial utbildning besöker tandvården i betydligt högre utsträckning än personer med grundskoleutbildning gör.

Mer fakta ur rapporten

  • 79 procent av befolkningen är nöjd med tillgången till hälso- och sjukvård och anser att de får sitt behov av sjukhusvård tillgodosett.
  • Klagomålen på vården har ökat de senaste åren, både de som riktas till patientnämnderna, till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf.
  • Antalet asylsökande minskade kraftigt under 2016 jämfört med 2015. Ändå kvartstår ett flertal utmaningar för att vården ska kunna möta behovet av tillgänglighet för asylsökande och nyanlända, bland annat vad gäller tillgång till tolkar och genomförande av hälsoundersökningar.