Goda resultat för Sverige i ny hälso- och sjukvårdsrapport

Publicerad:
I en internationell jämförelse fortsätter Sverige att prestera väl inom flera av hälso- och sjukvårdens områden, även om många utmaningar kvarstår. Det visar en rapport som OECD publicerar i dag. Socialstyrelsen har bidragit med en stor mängd statistik till rapporten.

I rapporten ”Health at a Glance: Europe 2018” sätts EU-ländernas och deras medborgares hälsa och hälsosystem i fokus. Rapporten innehåller bland annat färska siffror gällande psykisk hälsa, effektiv resursanvändning, mått på hälsosamma liv, riskfaktorer och vårdkvalitet.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, tillika ordförande för OECD:s hälsokommitté, noterar att Sveriges prestationer lyfts fram inom flera av hälso- och sjukvårdens områden.

– Det är glädjande att se vissa svenska siffror, till exempel användningen av dagkirurgi istället för sjukhusinläggning för olika typer av enklare ingrepp. Det har lett till att Sverige nu både ses som ledande vad gäller klinisk praxis, och att vi använder evidensbaserade riktlinjer för att utforma den bästa möjliga vårdkedjan för patienterna före och efter ingreppet, säger Olivia Wigzell.

En slutsats som Socialstyrelsen dragit av användningen av dagkirurgi istället för sjukhusinläggning är att kostnaderna för 11 av de vanligaste ingreppen skulle ha varit 14 procent högre om dagkirurgi inte använts. Utvecklingen i Sverige följer trenden i de nordiska länderna samt i Storbritannien och Nederländerna. En av orsakerna till trenden kan vara att man inom dessa länder arbetat systematiskt med att identifiera de patienter som inte tillhör några medicinska riskgrupper och som kan vara aktuella för enklare ingrepp. 

Utmaningar kvarstår dock fortfarande vad gäller möjligheten till dagkirurgi för enklare ingrepp i vissa landsting.

Höga överlevnadstal för hjärtinfarkt och stroke

Sverige visar också höga överlevnadstal för hjärtinfarkt och stroke samt för cancersjukdomar. Det hänger samman med det systematiska arbete som bedrivs inom hälso- och sjukvården med att förhindra dödlighet genom effektiv behandling och behandling i rätt tid, genom till exempel standardiserade vårdförlopp och nationella riktlinjer för vård och behandling. 

Rapporten visar samtidigt att undvikbar dödlighet relaterad till bland annat hjärt-kärlsjukdomar och cancer är fortsatt stor i alla länder. Två tredjedelar av dödsfallen bedöms kunna undvikas med mer effektiva folkhälso- och preventionsåtgärder i länderna.

– Vi vet att Sverige generellt sett presterar väl när det gäller att erbjuda vård till patienter som drabbas av hjärtinfarkt eller cancer. Det är viktigt att erbjuda till exempel cancerdrabbade patienter ett standardiserat vårdförlopp som minskar väntetider och onödigt lidande, säger Olivia Wigzell. 

Fakta om Health at a Glance

  • Rapporten ”Health at a Glance: Europe 2018” är den första publikationen inom EU-kommissionens tvååriga initiativ ”Hälsotillståndet i EU”, som ska ge beslutsfattare, intressegrupper och vårdpersonal jämförbara faktauppgifter och insikter i hälso- och sjukvården i de olika EU-länderna.
  • Rapporten har tagits fram av OECD med hjälp av EU-kommissionen.
  • Rapporten kommer under 2019 att följas upp med hälsoprofiler för varje land.

Läs mer på Europeiska kommissionens webbplats