Förtydligande om Socialstyrelsen arbete vad gäller medicinska åldersbedömningar

Publicerad:
Medicinska åldersbedömningar av asylsökande diskuteras just nu i flera medier. Här är ett klargörande från Socialstyrelsen om myndighetens arbete med frågan.

Under våren 2015 såg Socialstyrelsen behov av att påbörja ett arbete med att göra en systematisk kunskapsöversikt/kartläggning över diagnostiska metoder för åldersbedömning av barn för att bättre värdera de metoder som fanns att tillgå. Detta arbete påbörjades i maj 2015 och målet var att utifrån bästa tillgängliga kunskap ge förslag på en metod/metoder för sådana åldersbedömningar. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, deltog i arbetet. Syftet med projektet var att säkerställa att barns grundläggande rättigheter tillgodoses vid åldersbedömning genom att metoder för åldersbedömning väljs utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Arbetet resulterade i att Socialstyrelsen tog fram två olika kunskapsunderlag om medicinska åldersbedömningar. Den 20 april 2016 publicerades en systematisk forskningsöversikt om metoder, Metoder för radiologisk åldersbedömning – En systematisk översikt.

Den systematiska vetenskapliga översikten genomfördes med stöd av ett antal externa experter och mynnade ut i ett förslag om att gå vidare med en pilotstudie, för att öka kunskapen om magnetkameraundersökning som metod.

Det andra underlaget var en etisk analys av åldersbedömning, Åldersbedömning inom ramen för asylprocessen – en etisk analys, som publicerades den 23 maj 2016.

Den etiska analysen konstaterade bland annat vikten av att redovisa osäkerhet i bedömningen tydligt. Om det råder betydande osäkerhet bör man snarare fria än fälla, eftersom det är ett större problem att inte ge skydd åt någon som har större skyddsbehov än att någon med mindre skyddsbehov skulle få skydd utan att ha rätt till det.

Den 14 juli 2016 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar (dnr S2016/04832/FS). Arbetet med uppdraget pågår och kommer att redovisas den 31 maj 2018.

Socialstyrelsen var även en av de myndigheter som RMV hade i uppdrag att samråda med under arbetet med det uppdrag som RMV fick av regeringen den 19 maj 2016 om att utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet genomföra medicinska ålderbedömningar (dnr Ju2016/03931/Å).

Socialstyrelsen har inom ramen för detta samråd sett till att RMV fått tillgång till allt underlag som Socialstyrelsen har i frågan och håller även RMV informerad om den fördjupade studie som utförs av Blekinge Tekniska Högskola och Karolinska Institutet på uppdrag av Socialstyrelsen. Studien genomförs i syfte att öka kunskapen om åldersbedömning genom magnetkameraundersökning.

Både Socialstyrelsen och RMV har således uppdrag på området. RMV ska genomföra åldersbedömningar och Socialstyrelsen ska ta fram ytterligare kunskap om magnetkameraundersökning som metod.