Fortsatta skillnader i glasögonbidrag till barn och unga

Publicerad:
Nära 107 000 barn och unga mellan 8 och 19 år har beviljats glasögonbidrag under det första året med den nya lagen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga. Men det finns skillnader i landstingens administration kring bidraget, och fler flickor än pojkar har fått bidrag. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.

– Det här är en positiv och nödvändig reform. Långsiktigt kan den bidra till ett mer jämlikt samhälle, men det finns fortfarande en del skillnader, säger Sharareh Akhavan, utredare på Socialstyrelsen.

Lagen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga trädde i kraft den 1 mars 2016. Den innebär att alla landsting ska lämna bidrag för köp av glasögon och linser till barn och unga i åldern 8-19 år som är bosatta inom landstinget. Bidraget ska uppgå till minst 800 kronor per person. Tidigare har bidragsgivningen sett olika ut i olika landsting. Vissa har gett bidrag till den aktuella åldersgruppen, andra inte. Bidragens storlek har också varierat.

Olikheter vad gäller landstingens administration

Socialstyrelsen är nu klar med en uppföljning av reformen, under bidragets första år. Förutom att alla barn och unga med synnedsättning mellan 8 och 19 år nu kan få glasögonbidrag, visar undersökningen att skillnaderna mellan hur mycket pengar de olika landstingen betalar ut i lägstabelopp har utjämnats.

Samtidigt finns flera olikheter vad gäller landstingens administration kring bidraget. Exempelvis om den unge eller vårdnadshavaren behöver ”ligga ute med pengar”, och om bidraget kan användas till synundersökning.

– Det ser olika ut hur landstingen hanterar reformen vilket kan vara en anledning till att alla som har rätt till bidraget inte får det, säger Sharareh Akhavan. 

En enkätundersökning som gjorts bland hushåll som är i behov av bidraget visar att 10 procent av hushållen har avstått från att köpa glasögon eller linser till sitt eller sina barn trots införandet av bidraget. Detta på grund av att hushållet inte har haft råd.

– De flesta som har avstått är ensamstående med låg inkomst, låg utbildning eller födda i ett annat land, säger Sharareh Akhavan. 

Fler flickor än pojkar har fått bidrag

Det finns regionala skillnader i andelen barn och unga mellan 8 och 19 år som har fått glasögonbidrag. Lägst andel står Uppsala län för med 5,9 procent. Högst andel finns i Jönköpings län, med 14 procent. Uppföljningen visar också att fler flickor än pojkar har beviljats bidrag, trots att antalet pojkar är högre i befolkningen. 

– Vi vet inte vad skillnaderna i andelen beviljade bidrag beror på eller varför fler flickor fått bidrag, eftersom det saknas entydig kunskap om hur stort behovet av glasögon eller linser är i åldersgruppen. Det behöver utredas, säger Sharareh Akhavan.

Uppföljningen är ett regeringsuppdrag och redovisas till regeringskansliet.