Fortsatt utveckling av anhörigstödet krävs

Publicerad:
Anhöriga som vårdar en närstående på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning ska sedan 2009 erbjudas stöd av kommunen. Men kommunerna tillämpar bestämmelsen i mycket varierande grad.

Sedan bestämmelsen om anhörigstöd infördes i socialtjänstlagen har Socialstyrelsen fortlöpande utvärderat hur kommunerna arbetar med att införa den i praktiken.

– Kommunerna har överlag blivit bättre på att sätta upp mål, avsätta resurser och organisera arbetet med att stödja anhöriga. Alltfler erbjuder också serviceinsatser som gruppträffar och enskilda samtal. Men det finns stora skillnader mellan olika verksamheter, säger Lennarth Johansson, utredare på Socialstyrelsen.

Äldreomsorgen har kommit längst i arbetet med anhörigstöd. 76 procent av kommunerna uppger att de tagit fram någon form av plan, strategi eller måldokument för hur de ska stödja anhöriga till äldre. Motsvarande andelar inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen är 62 respektive 50 procent.

För att bestämmelsen fullt ut ska få genomslag anser Socialstyrelsen att:

  • Kommunerna behöver bli bättre på att informera om vilket stöd de kan erbjuda, och hur anhöriga kan göra för att ansöka om det.
  • Kommunerna behöver utveckla dialogen med anhörig-, patient-, funktionshinders-, frivillig- och pensionärsorganisationerna för att ta vara på deras kunskaper och erfarenheter om vilka behov anhöriga som vårdar närstående har.
  • Sjukvården och socialtjänsten behöver bli bättre på att samarbeta kring stödet till anhöriga, exempelvis genom länsövergripande över-enskommelser.
  • Socialtjänstens olika verksamheter, särskilt funktionshindersverk-samheten och individ- och familjeomsorgen, behöver fortsatt stöd för att utveckla sin tillämpning av bestämmelsen.