Fortsatt stora skillnader i äldres läkemedelsanvändning

Publicerad:
Förra året skedde en viss minskning av andelen äldre personer som fick tio eller fler läkemedel. Dessutom minskade andelen äldre som vårdades på sjukhus efter en fallskada. Det råder dock stora skillnader mellan kommunerna. Det visar rapporten Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre.

Mellan 2017 och 2018 skedde en viss minskning av andelen äldre över 75 år som förskrevs tre eller fler psykofarmaka till 6,9 procent i hemtjänst och 16,9 procent i särskilda boenden. Även andelen äldre med tio eller fler läkemedel minskade något till 23,9 procent i hemtjänst och 30,3 procent i särskilda boenden.

– Läkemedel kan bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet, men det finns samtidigt risk för biverkningar, fallolyckor och att läkemedel interagerar med varandra. Det är viktigt att läkemedelsgenomgångar genomförs för de äldre, att läkemedelsanvändningen följs upp och att nyttan med medicinen vägs mot riskerna, säger Ann-Catrin Johansson, utredare vid Socialstyrelsen.

Det finns stora variationer mellan landets kommuner när det gäller förskrivning av läkemedel till äldre. För till exempel tre eller fler psykofarmaka varierade förskrivningen mellan 0,7 och 15,4 procent i hemtjänst, och mellan 0 och 33,3 procent i särskilda boenden.

Många olika hemtjänstpersonal

År 2018 mötte en äldre person med hemtjänst i genomsnitt 15 olika hemtjänstpersonal under två veckor. Det är samma snitt som de senaste fem åren. Spridningen är emellertid stor, mellan 6 och 24 personal.

– Det är ett fortsatt högt personalgenomsnitt. För äldre som är beroende av andra i sin dagliga livsföring kan det kännas tryggare att få hjälp och stöd av personal som de känner igen, säger Ann-Catrin Johansson.   

Färre vårdas på sjukhus för fallskador

Andelen personer 80 år och äldre som vårdades för fallskador gick ner något under åren 2015 till 2017, från 60 personer till 58 per 1 000 invånare. Det är vanligare att kvinnor drabbas av fallskador jämfört med män.

Färre nöjda med mat och måltidsmiljö i särskilt boende 

Ett område som visar på försämringar är måltiderna på äldreboendena. Förra året angav 57 procent av de äldre i särskilt boende att de var nöjda med både maten och måltidsmiljön. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med året innan. Andelen nöjda varierade beroende på kommun mellan 33 och 85 procent.

– De flesta resultat visar på stora skillnader mellan kommunerna. Vi hoppas att den här rapporten bidrar till att kommunerna analyserar och arbetar utifrån resultaten. Det är viktigt att resultaten används på lokal och regional nivå, säger Ann-Catrin Johansson.

Jämförelser mellan kommuner och län

  • Rapporten ”Öppna jämförelser 2018 - Vård och omsorg om äldre” publiceras för nionde året och har i år tagits fram av Socialstyrelsen (tidigare tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting).
  • I årets rapport presenteras 69 indikatorer och 19 bakgrundsmått som handlar om vård och omsorg om äldre, varav 43 indikatorer och 5 bakgrundsmått är nya.
  • I vissa fall finns också resultat uppdelat på kvinnor och män, regiform samt på stadsdelsnivå – för Stockholm och Göteborg.
  • Tillsammans med rapporten publiceras statistik uppdelad på län och kommuner som gör det möjligt att analysera vården och omsorgen om äldre på regional nivå.

Kontakt

Ann-Catrin Johansson
Telefon: 075-247 31 21