Fortsatt personalbrist i hälso- och sjukvården

Publicerad:
Det råder fortsatt brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården. Nästan alla regioner redovisar brist på sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och psykologer. Många behöver också fler specialistläkare. I syfte att minska bristen på specialistläkare föreslår Socialstyrelsen en ny stödjande samordningsfunktion för ST-tjänster.

I Socialstyrelsens rapport om bedömning av tillgång och efterfrågan på personal i hälso- och sjukvård samt tandvård har myndigheten tittat på samtliga 21 legitimationsyrken. Resultaten visar att majoriteten av regionerna redovisar brist på personal inom minst 10 av 21 professioner.

– Det beror sannolikt på flera faktorer, bland annat att fler personer lever med kroniska eller komplexa sjukdomar samt en åldrande befolkning vilket leder till ökad efterfrågan av sjukvård. Tillgången till personal påverkas också av faktorer som hur många som utbildar sig och huruvida personalen väljer att stanna kvar i yrket, säger Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen.

Bristen varierar över landet, men är generellt stor när det gäller grund- och specialistutbildade sjuksköterskor samt barnmorskor. 20 av 21 regioner redovisar brist på grundutbildade sjuksköterskor och samtliga regioner redovisar brist på specialistsjuksköterskor. Nästan samtliga regioner redovisar även brist på tandläkare, psykologer och läkare.

Brist på specialistläkare inom flera områden

I årets rapport har Socialstyrelsen haft i uppdrag att fokusera på tillgång och efterfrågan på specialistläkare. Kartläggningen visar att mer än hälften av de svarande regionerna uppger att det är brist på fler än 20 läkarspecialiteter. Allmänmedicin, psykiatri och geriatrik är de specialiteter som flest regioner bedömer att det är brist på specialistläkare inom.

– Samtliga 19 regioner som bedömt tillgång och efterfrågan på specialistläkare uppger att det är brist på allmänläkare, 18 rapporterar brist på psykiatriker och 17 bedömer att det är brist på geriatriker, säger Katarina Sandberg.

Föreslår samordningsfunktion för fördelning av ST-tjänster

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionerna dimensionera specialisttjänstgöringstjänster (ST-tjänster) efter ett framtida behov av specialistläkare. Socialstyrelsen bedömer att planeringen ofta sker lokalt och med en relativt kort tidshorisont. Det saknas också samordning av efterfrågan på specialistläkare och dimensionering av ST-tjänster på nationell nivå. I rapporten föreslås därför en central samordningsfunktion på Socialstyrelsen som utgör ett stöd i kartläggningen av tillgång och efterfrågan på specialistläkare.

– Den stödjande samordningsfunktionen ska stötta regionerna i deras arbete att dimensionera ST-tjänster efter ett långsiktigt behov genom att tillsammans med regionerna och andra aktörer samla statistik, data och prognoser till en nationell bild. Samordningsfunktionen syftar till att minska bristen på olika sorters specialistläkare och skapa en mer jämlik vård, säger Katarina Sandberg.

Tillgång och efterfrågan på personal

  • För de flesta av de 21 legitimationsyrkena har antalet sysselsatta per invånare ökat eller varit på samma nivå mellan 2000 och 2016, trots detta redovisar regionerna brist på många yrken. Endast antalet receptarier per invånare har minskat.
  • Inom vissa yrkesgrupper, till exempel apotekare, audionomer, dietister, logopeder, psykologer och sjukhusfysiker, finns många sysselsatta som är yngre än 40 år. Inom andra professioner, till exempel barnmorskor, biomedicinska analytiker, psykoterapeuter och tandläkare finns många sysselsatta som är närmare pensionsåldern.
  • Det fanns nästan 42 000 legitimerade och sysselsatta läkare i Sverige år 2016, varav 39 000 var verksamma i hälso- och sjukvården. Antalet läkare per invånare ökade mellan 2000 och 2016 men 18 regioner bedömer att de har brist på läkare.
  • I Sverige finns fler läkare per invånare än genomsnittet för samtliga OECD-länder. Av de nordiska länderna har endast Norge ett högre relativt antal läkare än Sverige.
  • 2 200 läkarlegitimationer utfärdades 2017, 52 procent till personer utbildade i Sverige, 37 procent till personer utbildade i EU eller EES samt 11 procent till utbildade utanför EU eller EES.
  • Allmänmedicin var den specialitet med flest specialister 2016. Det var också den specialitet som det utfärdades flest specialistbevis inom år 2017. Samtidigt bedömer 19 av 19 regioner att det är brist på allmänläkare.

Kontakt

Katarina Sandberg
Telefon: 075-247 36 75