Fortsatt ökning av väntetiderna på akuten

Publicerad:
Den totala genomsnittliga väntetiden på landets akutmottagningar har ökat något sedan förra året, och ett besök tar 2015 nästan tre timmar. Skillnaderna mellan sjukhusens akutmottagningar är fortsatt stora. Det visar Socialstyrelsens årliga uppföljning.

Uppföljningen bygger på en enkät till landets 71 sjukhusbundna akutmottagningar under våren 2015.

– Den årliga ökningen är inte dramatisk men tendensen i riket är att väntetiderna blir längre för varje år. Samtidigt finns det flera sjukhus där väntetiderna har minskat. Vi ser också att patienter med allvarliga tillstånd oftast behöver vänta betydligt kortare än genomsnittet, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen.

Jämfört med 2014 har den totala besökstiden och väntetiden till en första läkarbedömning ökat med 9 respektive 2 minuter. Akutbesöken blir också allt fler. Antalet besök uppskattas till 2,5 miljoner under 2015, vilket är nästan tre procent fler än förra året.

De årliga mätningarna har påvisat stora skillnader i väntetider mellan de olika sjukhusen. I år får en patient vänta i genomsnitt fyra gånger så lång tid på att bli undersökt av läkare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som på Capio S:t Göran i Stockholm, 1 timme och 49 minuter jämfört med 28 minuter. När det gäller den totala vistelsetiden är skillnaden i landet som mest 2 timmar och 24 minuter.

Ålder en riskfaktor för lång vistelsetid

Orsakerna till de stora skillnaderna är komplexa. För att ta reda på mer om vilka faktorer som påverkar väntetiderna arbetar Socialstyrelsen tillsammans med akutmottagningarna i Malmö/Lund, Örebro, Varberg och Växjö för att kartlägga patientflödena där.

– De första resultaten visar att risken att få vänta länge är som störst om man är äldre, kommer till akuten på för- eller eftermiddag och behöver läggas in på sjukhuset. Det finns också en risk för längre vistelsetid om patienten söker för medicinska eller kirurgiska besvär som exempelvis andnöd eller buksmärta, säger Toralph Ruge, projektledare.

Personer över 80 år är den grupp som vistas längst tid på akuten, och ett besök tar nu i snitt 40 minuter längre än för övriga vuxna. Sex av tio patienter över 80 år behöver skrivas in på sjukhuset för fortsatt vård. Det kan finnas anledning för fler att se över det akuta omhändertagandet av äldre.

– Olika snabbspår finns redan i dag på vissa sjukhus och de behöver utredas vidare för att undvika långa och skadliga vistelsetider på akuten för våra allra äldsta patienter, fortsätter Toralph Ruge.

Kartläggningen visar också att:

  • Mellan 20 och 30 procent av patienterna kommer till akutmottagningen med ambulans.
  • Hälften av de övriga patienterna kommer på eget initiativ, utan tidigare kontakt med exempelvis vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen.
  • Ungefär 40 procent av patienterna är över 60 år. Ju äldre patienterna är desto högre är sannolikheten att de behöver läggas in på sjukhus.