Fortsatt många dödsskjutningar bland unga män

Publicerad:
Under 2016 dog 19 män i åldern 15–29 år av skottskador. Det är något färre än året innan – men antalet är fortsatt på en betydligt högre nivå än tidigare under 2000-talet. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Statistiken innehåller uppgifter för åren 1987-2016. Under den perioden syntes länge en nedåtgående trend för det dödliga våldet i befolkningen i stort, med vissa variationer från år till år. Men från 2012 syns en ökning bland män mellan 15 och 29 år, och det som ökar är framförallt skjutningar med dödlig utgång. Flest sådana dödsfall, 23 stycken, inträffade under 2015.

– Skjutningar har både under 2015 och 2016 tagit betydligt fler unga mäns liv än tidigare år under 2000-talet. Under perioden 2000 till 2014 orsakade skottskador i snitt knappt sex dödsfall om året i den här gruppen, säger Socialstyrelsens utredare Jesper Hörnblad.

Färre narkotika- och läkemedelsrelaterade förgiftningar

Statistiken visar också att antalet personer som avlidit av förgiftningar med läkemedel eller narkotika minskat något – från knappt 950 år 2015 till knappt 910 år 2016.

– Den läkemedels- och narkotikarelaterade dödligheten ökade under flera år, främst bland män. Nu kan den negativa trenden vara bruten. Men dödsfallen är fortfarande många, säger Daniel Svensson, utredare på Socialstyrelsen.

Omkring en tredjedel av de avlidna är kvinnor och två tredjedelar män. Knappt hälften av förgiftningarna under 2016 var överdoser och en fjärdedel var fastställda självmord. Flest dödsfall orsakades av opioder, exempelvis heroin, tramadol och buprenorfin.

Självmord bland män minskar

Under 2016 klassificerades totalt runt 1 130 av alla dödsfall som självmord. Ytterligare 340 personer dog av skadehändelser där avsikten inte kunnat fastställas. Ibland inkluderas även dessa i statistiken över självmord.

– Självmorden är vanligast bland män, men har minskat de senaste tre decennierna. När det gäller kvinnor har utvecklingen däremot stått relativt stilla sedan mitten av 1990-talet, säger Jesper Hörnblad.

Antalet självmord bland män var knappt 16 per 100 000 invånare under 2016 jämfört med nästan 26 under 1987. Motsvarande siffror för kvinnor är drygt 7 respektive knappt 11.

Hjärt-kärlsjukdomar vanligast

Totalt under 2016 dog drygt 91 000 personer i Sverige. Hjärt-kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken, även om dessa dödsfall minskat från drygt 46 procent år 2000 till knappt 35 procent 2016. Tumörer är den näst vanligaste dödsorsaken.

Fakta

Statistiken över dödsorsaker omfattar uppgifter från 1987 och framåt bland personer folkbokförda i Sverige vid tiden för dödsfallet, och går att dela upp efter län, kön, ålder och utbildningsnivå.