Fortsatt högt förtroende för de nationella vaccinationsprogrammen – nya vaccinationer kommer att utredas

Publicerad:
I den årliga lägesrapporten om nationella vaccinationsprogrammen konstaterar Socialstyrelsen att allmänhetens förtroende fortfarande är högt. Rapporten innehåller också en prioritering av i vilken ordning programmet ska utvecklas med utredningar av nya strategier för bland annat kikhosta och nya vaccinationer som rotavirus och vattkoppor.

Socialstyrelsen har till regeringen överlämnat årets lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen. Avsikten med rapporten är att presentera en uppföljning av nuvarande vaccinationsprogram, utvecklingen av nya vacciner på marknaden samt planerna på eventuella förändringar av programmen.

Allmänheten har ett högt förtroende för vaccinationsprogrammen

Uppföljningen av programmen visar att förtroendet bland allmänheten ligger på en fortsatt hög nivå. Liksom tidigare vaccineras 97–98 procent av landets tvååringar mot nio sjukdomar som ingår i det allmänna programmet (se faktarutan längre ned). Dessa sjukdomar har minskat kraftigt eller i stort sett försvunnit från Sverige sedan vaccination infördes. Vad gäller vaccinernas säkerhet har det inte framkommit något i biverkningsrapporteringen som förändrar bedömningen att nyttan med vaccinationerna vida överstiger risken för biverkningar.

Kommande förändringar av vaccinationsprogrammen

Sedan tidigare har Socialstyrelsen lämnat ett förslag till regeringen att hepatit B ska införas i det allmänna programmet. Regeringen har dock ännu inte fattat något beslut i frågan. När det gäller andra förändringar av det allmänna programmet har Socialstyrelsen i samverkan med berörda myndigheter och organisationer kommit fram till en prioritetslista över i vilken ordning de bör utredas.

Högst prioritet får en översyn av vilken strategi som ger spädbarnen det bästa skyddet mot kikhosta, en sjukdom som redan idag ingår i programmet. Därefter prioriteras att utreda om den första dosen av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund ska ges tidigare än som idag vid 18 månaders ålder. Som tredje prioritering kommer att bedöma om vaccination mot rotavirusinfektion ska införas som en ny vaccination i programmet. Därefter följer att utreda om HPV-vaccination ska erbjuda även till pojkar och inte som idag bara till flickor. Slutligen ska det göras en bedömning av om vaccination mot vattkoppor och bältros ska omfattas av ett nationellt program.

Fakta om de nationella vaccinationsprogrammen

Allmänt program
Alla barn erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Dessutom erbjuds alla flickor vaccination mot HPV-infektion. Totalt ingår således tio sjukdomar i det allmänna programmet.
 
Den första dosen ges vid 3 månaders ålder och programmet fortsätter upp till årskurs 9 med olika påfyllnadsdoser. Alla vaccinationer är frivilliga och vårdnadshavaren avgör om barnet ska vaccineras.

Särskilda program
För närvarande pågår ett arbete på Socialstyrelsen att bedöma vilka sjukdomar som ska omfattas av särskilda program. Dessa är riktade till olika riskgrupper som har ökad risk att bli sjuka eller att få ett svårt sjukdomsförlopp, till exempel vaccination mot influensa eller tuberkulos.