Fortsatt goda resultat för svensk hälso- och sjukvård i ny OECD-rapport

Publicerad:
Sveriges hälso- och sjukvård presterar fortsatt väl i internationell jämförelse. OECD:s rapport ”Health at a Glance: 2019” som nyligen publicerats visar många positiva resultat och även utvecklingsområden för svensk hälso- och sjukvård samt folkhälsa.

”Health at a Glance 2019” kartlägger samtliga OECD-länders hälso- och sjukvård och hälsotillståndet i länderna baserat på statistik från respektive lands statistikmyndigheter. I Sverige är det bl.a. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som bidragit med statistiken.

– Vi ser fortsatt positiva trender inom många områden. Det är väldigt roligt att se att barns hälsa förbättras – färre barn har låg födelsevikt och fetma. Vi ser också att förskrivningen av antibiotika är låg, att primärvården har kapacitet att behandla patienter så att slutenvård kan undvikas och att vi har en låg andel patienter som själva behöver betala höga kostnader för hälso- och sjukvård, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, som också är ordförande i OECD:s hälsokommitté.

OECD:s rapport visar också att så kallad undvikbar dödlighet, det vill säga dödsfall som kan undvikas genom vård och behandling, är som lägst i länder som Sverige, Schweiz, Island, Norge och Japan. En förklaring till det är att svensk hälso- och sjukvård har ett effektivt arbetssätt för att fånga upp sjukdomar i ett tidigt stadium och att vården är tillgänglig.

Det finns samtidigt flera utvecklingsområden även för Sverige som rapporten lyfter fram, som t.ex. att opioidrelaterad dödlighet ökat. Det framgår också att allvarliga bristningar vid förlossning ligger relativt högt i Sverige.

Åtgärdsplan ska minska den narkotikarelaterade dödligheten

Socialstyrelsen har tidigare analyserat utvecklingen av den opioidrelaterade dödligheten i Sverige i syfte att förbättra och utveckla statistiken för att ge underlag för förebyggande åtgärder på nationell nivå.

Resultaten visade att förändringar i statistiken för narkotikarelaterade dödsfall 2011-2014 kunde förklaras av metodförändringar, men att det troligen också innefattade en reell ökning av dödsfallen.

Det arbetet var ett viktigt underlag för samverkansuppdraget med Folkhälsomyndigheten om en åtgärdsplan i syfte att motverka den narkotikarelaterade dödligheten, som del av regeringens ANDT-strategi under åren 2016–2020.

Minskat antal svåra bristningar vid förlossningar

Socialstyrelsens statistik om bristningar vid vaginal förlossning baserad på Medicinska födelseregistret visar dock på en positiv utveckling från 2013 för de svåraste typerna av bristningar. I en kartläggning av förlossningsvården 2017 konstaterade Socialstyrelsen att det finns förbättringspotential i vården efter förlossning, och behov av mer kunskap, kunskapsstöd och utbildning för personalen i hela vårdkedjan, vilket nu enligt rapporten visat sig ha gett resultat.

Fakta

Rapporten ”Health at a Glance” tas fram vartannat år av OECD och ska ge beslutsfattare, intressegrupper och vårdpersonal jämförbara faktauppgifter och insikter i hälso- och sjukvården i de olika EU-länderna.

Health at glance 2019: http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-19991312.htm

 

Kontakt

Olivia Wigzell