Fortfarande drabbas fler än 100 000 av vårdskador varje år

Publicerad:
Överbeläggningar och utlokaliseringar i vården fortsätter att öka, minskningen av vårdskador har avstannat och det behövs fler åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport om patientsäkerhet. I dag lanseras också ett nytt samlat webbaserat stöd inom patientsäkerhet.

Av Socialstyrelsens rapport framgår att vårdplatserna blivit färre, samtidigt som överbeläggningar och utlokaliseringar fortsätter att öka inom den somatiska sjukhusvården. Det är också stora regionala skillnader. 2016 varierade antalet överbeläggningar i landstingen från knappt 2 till drygt 10 per 100 disponibla vårdplatser, sett till årssnittet. Även antalet utlokaliseringar skilde sig över landet.

– Utlokalisering utgör en särskild patientsäkerhetsrisk. Vi vet att vårdskador är dubbelt så vanliga hos utlokaliserade patienter, säger Carina Skoglund, sakkunnig i patientsäkerhet.

Vårdskadorna minskar inte längre

Över 100 000 patienter drabbas årligen av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården för vuxna. 2013 låg andelen vårdtillfällen med vårdskador på 9 procent, och minskade därefter. Men från mitten av 2015 har kurvan för vårdskador planat ut, och andelen snarare gått upp något. Första halvåret 2016 var andelen 7,5 procent, jämfört med 6,8 samma period 2015 - det visar så kallad markörbaserad journalgranskning där patientjournaler gås igenom.

– Vi ser med oro på att den nedåtgående utvecklingen har avstannat, men vi vet ännu inte om det bara är tillfälligt. Vi kommer att följa den här utvecklingen noga, säger Carina Skoglund.

Den vanligaste typen av vårdskador är vårdrelaterade infektioner, som urinvägsinfektioner. Andra exempel är kirurgiska skador och skador kopplade till läkemedel. När det gäller vårdrelaterade infektioner visar punktmätningar på stora skillnader i förekomst mellan landstingen - från 2 till 11 procent.

– Vi ser att det behövs mer förebyggande arbete. Data visar även att det finns få planerade åtgärder för att förebygga undernäring, trycksår och fall, säger Carina Skoglund.

En annan risk för patientsäkerheten är brister i kompetensförsörjning och bemanning inom hälso- och sjukvården. I februari 2018 kommer Socialstyrelsen presentera en kartläggning av hur det kan påverka risken för vårdskador.

Nytt samlat stöd i patientsäkerhet

Under 2017 har det gjorts flera insatser på patientsäkerhetsområdet. Bland annat har det kommit nya föreskrifter för läkemedelshantering, presenterats öppna jämförelser för säker vård och lanserats en ny webbplats som klargör vem som får göra vad i vården.  

I dag lanseras också ett samlat webbaserat stöd inom patientsäkerhet.

– Bristande patientsäkerhet orsakar både stort mänskligt lidande och höga kostnader för samhället. 12 procent av kostnaderna för sjukhusvård i Sverige kan kopplas till vårdskador. Det yttersta målet med det samlade stödet är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada, säger Charlotta George, sakkunnig och chief nurse officer.

Den nya webbplatsen vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården - chefer, ledare och medarbetare - och informationen där ska vara lätt att hitta och använda.

– Här ska du kunna gå in och läsa, ta del av resultat, få konkret vägledning och svar på vanliga frågor, exempelvis hur kan vi arbeta för att minska risken för att en patient drabbas av en vårdskada, säger Charlotta George.

Fakta

  • Socialstyrelsens rapport om patientsäkerhet har tagits fram årligen sedan 2013.
  • Rapporten innehåller bland annat sammanställningar av resultat från olika rapporter och mätningar från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Senior Alert, Inera, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) och Folkhälsomyndigheten.