Första besluten tagna: pilotområden blir nationell högspecialiserad vård

Publicerad:
Nu har Socialstyrelsen tagit de första besluten om nationell högspecialiserad vård. Dessa rör viss vård vid endometrios, viss vård vid trofoblastsjukdom och den kirurgiska åtgärden EXIT. I september kommer regionerna ges möjlighet att ansöka om tillstånd för att bedriva vården.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård, och koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Det handlar om komplex och sällan förekommande vård som kräver multidisciplinär kompetens och viss volym för att säkra kompetens och utveckling.

Tre pilotområden - viss vård vid endometrios, viss vård inom området trofoblastsjukdomar och den kirurgiska åtgärden ex utero intrapartum treatment (EXIT) - har utretts av sakkunniga experter. Deras förslag om koncentration har sedan skickats på remiss under våren, och ärendena har därefter även varit uppe för beredning. Mot bakgrund av det som framkommit har nu Socialstyrelsen fattat beslut om att de tre pilotområdena blir tillståndspliktig nationell högspecialiserad vård.

- Vi har fått in över 100 remissvar varav merparten har varit positiva till förslagen om att koncentrera dessa tre vårdområden. Det är positivt att så många varit engagerade i de här frågorna och det har gjort att vi haft ett gediget underlag att utgå ifrån, säger Kristina Wikner, enhetschef för nationell högspecialiserad vård.

Bidra till ökad kunskap

När det gäller endometrios koncentreras nu viss kirurgi till fem enheter i Sverige. I dag utförs dessa ingrepp på 20-30 kliniker.

Den ovanliga kirurgiska åtgärden EXIT - en avancerad form av kejsarsnitt som utförs för att säkerställa fri luftväg hos fostret - kommer att koncentreras till en enhet.

Trofoblastsjukdomar är ett samlingsnamn för tumörer som kan uppstå i samband med graviditet. Enligt beslutet kommer en stor del av diagnostik och monitorering att koncentreras till en nationell enhet.

- Vi tror att det här beslutet både kommer att innebära vinster för patienterna när det gäller exempelvis behandlingstid och tillgång till nya läkemedel, men också bidra till ökad kunskap och möjlighet till forskning om trofoblastsjukdomar generellt, säger Ulrika Joneborg, ordförande i sakkunniggruppen för trofoblastsjukdomar.

Möjlighet att ansöka om tillstånd

Under september kommer Socialstyrelsen att utlysa möjligheten för regionerna att ansöka om att få bedriva den aktuella vården. Därefter fattar nämnden för nationell högspecialiserad vård beslut om vilka regioner som får uppdraget.

- Lärdomarna från pilotområdena ger oss viktiga erfarenheter i det fortsatta arbetet med nationell högspecialiserad vård. Besluten vi nu har tagit syftar till att skapa förutsättningar för en ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet. De första tillståndsbesluten beräknas kunna tas av nämnden för nationell högspecialiserad vård i mars 2020, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Fakta om nationell högspecialiserad vård

  • Den 1 juli 2018 trädde ändringar i hälso- och sjukvårdslagen i kraft som innebar att ett system för nationell högspecialiserad vård infördes och ersatte den tidigare rikssjukvården.
  • Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.
  • Under våren 2019 har all vård kartlagts av de nationella programområdena, som sedan har fått komma med förslag på vad som skulle kunna genomlysas vidare för att eventuellt bli nationell högspecialiserad vård. Totalt finns nu en lista på över 250 olika områden publicerad. Utifrån denna lista startar nu i höst den första omgången sakkunniggrupper.
  • Under hösten planeras även fler underlag från sakkunniggrupper skickas på remiss, främst inom området kvinnosjukdom och förlossning. Dessa rör avancerad rekonstruktiv kirurgi efter förlossning, gravida med svår hjärtsjukdom, nätkirurgi vid prolaps, PGD - preimplantatorisk genetisk diagnostik, fosterterapi samt moyamoya.

Kontakt

Kristina Wikner
Telefon: 075-247 33 62

Kontakt

Thomas Lindén
Telefon: 075-247 32 17

Kontakt

Ulrika Joneborg, nås via presstjänsten
Telefon: 075-247 30 05