Förslag till stärkt kvalitet på HVB för missbruk

Publicerad:
Vården och omsorgen som ges vid missbruk och beroende behöver utvecklas. Socialstyrelsen föreslår en kartläggning av vilka vård- och behandlingsinsatser som ges till personer med missbruks- och beroendeproblem.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på insatser som kan leda till kvalitetsförbättringar när det gäller hem för vård- och boende, HVB, för personer med missbruks- och beroendeproblem.

– Det saknas i dag en nationell bild av utbudet och innehållet i vården och omsorgen för personer med missbruks- och beroendeproblem, därför föreslår vi en kartläggning och analys av behovet och tillgången till vård och behandling, säger Socialstyrelsens utredare Christina Högblom.

Det finns i dag omkring 200 HVB som bedriver dygnet-runt-vård för den aktuella målgruppen. Under 2014 fick cirka 7100 vuxna personer vård och behandling i HVB genom socialtjänstens försorg.

Brister i behandlingen

I Missbruksutredningen framkom brister i dessa verksamheter, vilket är bakgrunden till Socialstyrelsens regeringsuppdrag. Man pekade exempelvis på stora variationer i tillämpningen av behandlingsmetoder, i vissa fall vilade de inte på vetenskap och beprövad erfarenhet. Uppgifter om behandlingsresultat var normalt sett mycket begränsade. Missbruksutredningen ansåg även att ledningen och personalens skötsamhet borde tillmätas betydelse och påtalade att personal ibland saknar specifik kompetens för arbetsuppgifterna.

– I våra nationella riktlinjer finns rekommendationer om vilka metoder som har vetenskapligt stöd och är effektiva. Vi kommer även att ta fram en vägledning till stöd för dem som arbetar i verksamheterna för att skapa en bättre samordning av insatserna och öka brukarnas delaktighet, säger Christina Högblom.

Uppföljning av tillstånd

För att få bedriva HVB krävs att de kvalitetskrav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter uppfylls. Ett HVB får inte drivas privat utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg. Drygt 80 procent av de aktuella HVB-verksamheterna drivs i enskild regi.

– För att vården och omsorgen som ges till målgruppen ska vara effektiv och leda till positiva förändringar krävs en långsiktighet i arbetet, säger Beatrice Hopstadius, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen tillstyrker i sitt yttrande över Ägarprövningsutredningen skärpta krav på ägare och ledning vid tillståndsprövningen, och föreslår nu även att tillståndsgivningen för nyetablerade HVB följs upp inom exempelvis två år.

– Det är också angeläget med en aktiv och enhetlig tillsyn i dessa verksamheter eftersom de tar emot människor med omfattande problem i ett utsatt läge, säger AnneMarie Danon, avdelningschef vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen betonar även vikten av kompetensförsörjning för utveckling av dessa verksamheter. En nationell utbildning inom socialt vård- och behandlingsarbete är under utveckling. Statens institutionsstyrelse har initierat detta arbete och lämnade i juni in en formell ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan, vilket innebär att en yrkesutbildning med likvärdig standard kan starta under 2016/2017.