Förskrivningen av adhd-läkemedel varierar kraftigt i landet

Publicerad:
Andelen barn som får adhd-läkemedel skiljer stort över landet. I Gävleborgs län hade 8,6 procent av de 10-17-åriga pojkarna och 4,7 procent av flickorna minst ett sådant läkemedelsuttag 2017. Motsvarande siffror för Jönköpings län är 3,6 och 1,2 procent.

I vissa kommuner i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län är andelen pojkar med adhd-läkemedel så låg som cirka 2 procent. Samtidigt är förskrivningen bland pojkar omkring 13 procent i enstaka kommuner i Gävleborgs, Västerbottens, och Stockholms län. Socialstyrelsen kan nu konstatera att det finns många kommuner som avviker från en förväntad nivå av förskrivningen och att det inte kan bero på en tillfällighet.

– Vården ska vara patientsäker och jämlik oavsett var man bor, och därför är det angeläget att analysera närmare vad som ligger bakom de stora skillnaderna. Det kan handla om att förekomsten av adhd är olika i landet. Men det kan också bero på bristande tillgång till kompetens och resurser för att utreda adhd, eller att diagnostiken tillämpas olika, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Barn mellan 10 och 17 år är den grupp som använder mest adhd-läkemedel. Förskrivningen har ökat markant åren 2006–2017, och ligger nu på 5,6 procent bland pojkar och 2,6 procent bland flickor i landet som helhet. År 2006 var andelen 1,3 respektive 0,3 procent.

– Att allt fler använder adhd-läkemedel är en direkt konsekvens av att allt fler får diagnosen adhd. Det har inte blivit vanligare att behandla med läkemedel efter diagnos. Vi förväntar oss att ökningen fortsätter, men mattas av på sikt, säger Peter Salmi.

Fortsatt ökad förskrivning på riksnivå

Statistiken visar också att förskrivningen av adhd-läkemedel ökat i hela befolkningen de senaste tio åren. Totalt var det 111 000 personer i åldrarna 5-64 år som hade minst ett uttag av något adhd-läkemedel under 2017. Vanligast var läkemedlet metylfenidat, som skrevs ut till 70 procent av personerna.

2017 års uttag av adhd-läkemedel bland barn 10-17 år.