Föreskrifterna om utredning av vårdskador återkallas

Publicerad:
Socialstyrelsen har idag beslutat att återkalla föreskrifterna om utredning av vårdskador, som skulle ha börjat gälla vid årsskiftet. Syftet är att se över hur regelverket kan förtydligas så att utredningarna kan göras på ett mer ändamålsenligt sätt.

Enligt patientsäkerhetslagen ska alla händelser i hälso- och sjukvården som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada utredas. Föreskrifterna kompletterar lagen och innehåller bestämmelser om vad en sådan utredning ska innehålla. Syftet är att stödja arbetet för en säker vård och att bidra till den nollvision som finns när det gäller vårdskador.

Socialstyrelsen har under hösten fört en konstruktiv dialog om föreskrifterna med bland annat chefsläkare och Sveriges kommuner och landsting (SKL) och i denna dialog fått synpunkter och förslag.

– Det finns ett stort engagemang i vården för att minska antalet vårdskador. De föreskrifter som Socialstyrelsen tar fram ska stödja arbetet för en säkrare vård. Vi ska se över hur reglerna bättre kan främja ett effektivt och ändamålsenligt patientsäkerhetsarbete, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Socialstyrelsen kommer nu bland annat att se över hur det tydligare kan framgå i föreskrifterna att omfattningen på en utredning ska anpassas efter hur allvarlig händelsen är.

Hälso- och sjukvården har de senaste åren utvecklat nya arbetssätt för att utreda vårdskador på ett systematiskt sätt, exempelvis genom samlade analyser av ett större antal skador. Denna utveckling kommer att utgöra ett viktigt underlag i Socialstyrelsens översyn.

– Vi kommer att involvera företrädare för hälso- och sjukvården i arbetet och sedan skicka föreskrifterna på en ny remissrunda. Det är viktigt att det finns en bred uppslutning kring regelverket för att det ska få önskat genomslag, och bidra till ökad patientsäkerhet, säger Olivia Wigzell.

Målet är att de reviderade reglerna ska börja gälla under våren 2016. Tillsvidare fortsätter de tidigare föreskrifterna om anmälningsskyldighet enligt lex Maria att gälla.