Förbättringsområden för att undvika att barn och vuxna far illa presenteras i nytt informationsmaterial

Publicerad:
Socialstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial om förbättringsområden för att undvika att barn och vuxna far illa. Det är riktat till personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan och skolan. Informationsmaterialet bygger på rapporten om dödsfallsutredningar 2012–2013 som kom ut tidigare i år.

Materialet vänder sig framför allt till personal inom olika myndigheter. Men även andra verksamheter som kommer i kontakt med personer i utsatta situationer kan ha nytta av den.

Anpassat till verksamheten

Materialet är utformat på ett annat sätt än den rapport om dödsfallsutredningarna som tidigare presenterats för regeringen. Förbättringsområden inom områdena barn respektive vuxna presenteras på ett tydligt och 
strukturerat sätt och varvas med fingerade exempel och utdrag ur lagtexter. 

– Vi hoppas att en mer anpassad produkt ska nå ut bättre och bli mer lättillgänglig för de som vi vill ska läsa den, säger Socialstyrelsens utredare Anna Ericsson

Våldet känt sen tidigare

Materialet tar upp flera förbättringsområden. Att kvinnorna i utredningarna var utsatta för våld var i flertalet av fallen känt av myndigheter, visar utredningarna.

– Det är viktigt att socialtjänsten uppmärksammar och utreder kon-sekvenserna av våldet kvinnan är utsatt för. Vi har sett att man istället har fokuserat på kvinnas behov av försörjningsstöd eller hennes roll som mamma, säger Socialstyrelsens utredare Marlene Karlsson Vargas.

Svartsjuka och separation vanliga riskfaktorer till dödligt våld

Svartsjuka, kontroll och en separation finns ofta med i bilden vid dödligt våld i nära relationer, liksom olika typer av psykisk ohälsa hos gärningsmannen.

– Resultaten från utredningarna ligger i linje med vad forskningen säger om riskfaktorer för dödligt våld i nära relationer, fortsätter Marlene Karlsson Vargas.

Ta reda på om det finns barn i närheten av den vuxne

I utredningarna av barns dödsfall har psykisk sjukdom varit vanligt före-kommande hos förövaren. Det har även förekommit våld i hemmet och i flera fall har familjen eller någon av föräldrarna varit socialt isolerade.

– Det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten upp-märksammar om det finns barn som kan behöva stöd eller skydd i en vuxen persons närhet som har kontakt med vården eller socialtjänsten, säger Anna Ericsson.

Anmälningsskyldiga behöver ta sitt ansvar

Ett förbättringsområde som uppmärksammas i materialet är den anmälningsskyldighet vissa myndigheter har när ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

– För att socialtjänsten ska kunna ge det stöd och skydd ett barn i en utsatt situation kan behöva måste de få kännedom om barnet. Då är information från exempelvis hälso- och sjukvården, skolan, förskolan och polisen mycket viktig, säger Anna Ericsson.

Fakta

Sedan 2008 genomför Socialstyrelsen utredningar då ett barn har avlidit med anledning av brott enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall. Sedan 2012 genomförs även utredningar då en vuxen person har avlidit med anledning av brott begånget av en närstående eller tidigare närstående. För att en utredning ska inledas krävs bland annat att barnet, kvinnan eller mannen haft behov av skydd, stöd eller hjälp. Syftet med dödsfallsutredningar är att samla erfarenheter för att kunna förebygga att barn far illa och att vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående.