Förbättrade rutiner inom missbruksvården

Publicerad:
Omkring 100 000 personer beräknas få vård för sitt missbruk inom ramen för samhällets vård- och behandlingssystem. Socialstyrelsen redovisar idag för sjätte gången öppna jämförelser 2014 för missbruks- och beroendevården.

Andelen kommuner som har rutiner för intern samordning mellan missbruksverksamheten och andra områden inom socialtjänsten har ökat över tid, framför allt med verksamheten för ekonomiskt bistånd.

De flesta landsting och beroendemottagningar har skriftliga rutiner för arbetet med personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.

Sju av tio kommuner ger stöd

Bland andra resultat i de öppna jämförelserna märks att sju av tio kommuner har rutiner för att erbjuda stödinsatser till närstående vuxna och barn. Samtidigt har 18 av 21 landsting skriftliga rutiner för att uppmärksamma barns behov av information och stöd när deras föräldrar har missbruksproblem.

Socialstyrelsen noterar att det systematiska uppföljningsarbetet kan förbättras i kommuner, landsting och på beroendemottagningar. I hälften av länen saknas kommuner som har sammanställt de enskildas behov.

– Genom systematiskt uppföljningsarbete kan verksamheterna se om de insatser och metoder som används tillgodoser brukarnas behov och ger avsedd effekt, säger Charlotta Fondén, utredare på Socialstyrelsen.

Förbättringsområden

Många kommuner kan också bli bättre på att snabbt erbjuda en första besökstid hos socialtjänsten liksom att på olika sätt ta tillvara brukarnas erfarenheter.

Öppna jämförelser tas fram i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna.