Föräldrastöd minskar beteendeproblem hos barn

Publicerad:
Föräldrastödprogram kan effektivt minska barn och ungdomars beteendeproblem, visar en ny studie. Föräldrarna som deltog blev mindre stressade, fick färre aggressiva utbrott och ett mindre bestraffande beteende. Bland barnen minskade beteendeproblemen hos 92 procent.

Den nationella jämförelsestudien av föräldrastöd är en av de mest omfattande utvärderingar som hittills gjorts. Det är effekterna av de fyra programmen Cope, Komet, Connect och De otroliga åren samt en självhjälpsbok som studerats. Sammanlagt deltog cirka 1100 föräldrar till barn med beteendeproblem, där problemen i familjen var omfattande.

– Studien visar att beteendeproblemen minskade hos 92 procent av barnen. De deltagande föräldrarna blev mindre stressade, hade färre depressiva symptom och mindre negativa reaktioner på barnens beteende. Även användningen av hårda uppfostringsmetoder minskade, säger Socialstyrelsens enhetschef Knut Sundell.

Stabila resultat

Resultaten av programmen var i huvudsak stabila efter två år, visar uppföljningen. Även självhjälpsboken gav effekt för att stärka föräldraskapet, men inte lika stor som för programmen när det gällde att minska hårda uppfostringsmetoder och barnens beteendeproblem. Föräldrastödsprogrammen är en vanlig metod för att förebygga psykisk ohälsa hos barn med beteendeproblem. Ofta används den inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan.

Trots de positiva resultaten visar studien att nästan var tionde barn med beteendeproblem inte fick hjälp genom att deras föräldrar deltog i föräldrastödsprogrammen. För åtta procent av barnen kvarstod eller ökade beteendeproblemen något.

– Det understryker vikten av att vården och socialtjänsten följer upp resultaten av föräldrastödet och är beredda att tillgodose barnens behov på andra sätt, säger Socialstyrelsens enhetschef Knut Sundell.

Fakta

Datainsamlingen gjordes under perioden 2009–2011.

Effekterna av programmen undersöktes vid tre tillfällen, det första efter cirka fyra månader, sedan efter ett år och två år. Av de cirka 1100 föräldrar som deltog besvarade 86 procent den enkät som skickade ut efter två år.

Studien är beställd av Socialstyrelsen och utförd av Örebro universitet i samarbete med Lunds universitet, Göteborgs universitet samt Karolinska institutet och forskare vid Uppsala universitet.