För få KOL-patienter får hjälp att sluta röka

Publicerad:
Astma och KOL är folksjukdomar som orsakar andningsproblem och genererar höga kostnader för samhället. Att sluta röka är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att minska sjukligheten. Men möjligheten att få hjälp till rökstopp skiljer mellan de olika landstingen, visar Socialstyrelsens utvärdering.

I Sverige har cirka 800 000 personer astma och 400 000 –  700 000 personer KOL, kronisk inflammation i luftvägarna. Forskning visar att astma kostar samhället mellan fyra och sju miljarder kronor per år, och för KOL är kostnaderna ännu högre. Ofta kräver sjukdomarna flera olika behandlingsmetoder. Bland kvinnor i Sverige är KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken och för dem har dödligheten i sjukdomen ökat med 74 procent sedan 1997.

Skillnader mellan landstingen

Den absolut viktigaste åtgärden vid KOL är rökstopp, vilket markant minskar försämringen av lungfunktionen. Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL visar att nästan alla primärvårdsenheter erbjuder någon form av hjälp till rökstopp för personer med KOL, oftast genom kvalificerat rådgivande samtal. Det finns dock stora skillnader mellan landstingen.

– I Sörmland, Uppsala och Värmland erbjuder alla svarande primärvårds-enheter hjälp till rökstopp, medan bara omkring hälften gör det i flera andra landsting. Lägst ligger Blekinge med 38 procent. Socialstyrelsen anser att samtliga rökande personer med KOL bör erbjudas stöd. Det poängteras också i riktlinjerna som nyligen publicerades, säger utredaren Alexander Svanhagen.

Utvärderingen visar överlag på positiva resultat, men det finns en rad förbättringsområden för att minska patienternas lidande. Det handlar bland annat om att öka patientutbildningen för egenvård, bättre vårdsamverkan kring patienten och att fler KOL-patienter bör få en lungfunktionsmätning, så kallad spirometri.

– Andelen patienter som hämtar ut förskrivna läkemedel mot astma och KOL varierar också mellan landstingen. Det finns en risk att skillnader i behandlingstradition leder till att patienter inte får en lämplig behandling, säger Alexander Svanhagen.

Rutiner för att upptäcka astma

Skillnaderna gäller framför allt inhalationssteroider som används för att mildra besvären hos både KOL- och astmapatienter. För astmapatienter pekar utvärderingen även på andra förbättringsområden. Astma är den vanligaste sjukdomen bland barn och unga och det är viktigt att den upptäcks tidigt för att öka sjukdomskontrollen. Chansen för tidig diagnos ökar om det finns etablerade rutiner för när en utredning ska inledas.

– Nästan alla barnmottagningar uppger att de har sådana rutiner, men bara hälften av de svarande primärvårdsenheterna. Vi ser stora variationer mellan landstingen. I Jönköping uppger alla primärvårdsenheter att de har sådana rutiner. I Västmanland är andelen 13 procent, säger Alexander Svanhagen.