Fokus på säkerhet i de nya HVB-föreskrifterna

Publicerad:
Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Det är två viktiga punkter i Socialstyrelsens nya HVB-föreskrifter som nu beslutats. "På varje HVB-hem ska det finnas rutiner för hur personalen ska förebygga och agera vid kränkningar, hot, våld och övergrepp", säger rättschef Pär Ödman.

Socialstyrelsen skickade i februari ut förslaget till nya HVB-föreskrifter på remiss. Ett viktigt syfte med de nya föreskrifterna är att stödja verksamheterna i hur man kan komma tillrätta med uppmärksammade brister och förstärka kvaliteten och säkerheten i hemmen. Enligt föreskrifterna ska den som bedriver verksamheten anpassa bemanningen så att den ger förutsättningar för att tillgodose behoven hos de som vårdas och säkerställa en trygg och säker vård.

Ett annat tydligt fokus är den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.

– Vid inskrivningen ska den enskildes behov matchas mot HVB-hemmets arbetssätt och metoder samt personalens kompetens, säger rättschef Pär Ödman.

Även skillnader i ålder och mognad mellan de som vårdas ska beaktas, liksom om det finns behov av att dela upp de placerade efter kön.

När det gäller utbildning ställs samma krav på alla HVB-föreståndare, även på hem som inte bedriver någon behandling. Det innebär att föreståndaren ska ha en högskoleutbildning som är relevant för verksamheten. Utbildningen bör omfatta minst 180 högskolepoäng och kan vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Övrig personal bör ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Socialstyrelsen har även beslutat om föreskrifter för den nya placeringsformen stödboende. Stödboende infördes den 1 januari och är en placeringsform för ungdomar mellan 16 och 20 år, som klarar av ett självständigt boende men behöver stöd på väg ut i vuxenlivet. Föreskriften innehåller bland annat bestämmelser om bemanning och personalens kompetens.