Flera åtgärder för bättre vård vid endometrios

Publicerad:
Kunskapen om sjukdomen endometrios behöver bli betydligt bättre inom vården. Därför satsar Socialstyrelsen på en rad åtgärder. I dag släpps slutversionen av de nationella riktlinjerna och även en utbildning för vårdpersonal i syfte att öka kunskapen och förbättra vården.

Endometrios drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen innebär att livmoderslemhinneliknande vävnad börjar växa utanför livmodern. Vanliga symtom är svår smärta vid mens, djup samlagssmärta, besvär från tarmar och urinvägar samt ofrivillig barnlöshet. Sjukdomen kan påverka skolgång, arbete och möjligheten att delta i sociala aktiviteter. Det råder dock okunskap om sjukdomen, både inom vården och bland allmänheten. Det kan ta många år innan man får rätt vård, och det finns också risk att man får en felaktig diagnos eller att besvär med svår mensvärk normaliseras.

– Detta vill Socialstyrelsen ändra på med den satsning på ökad kännedom, kunskap och stöd kring endometrios som vi nu genomför, säger Elisabeth Eidem, utredare vid Socialstyrelsen.

Viktigt med tidiga vårdinsatser

För att förbättra endometriosvården har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer som nu uppdaterats till den slutversion som släpps i dag. Riktlinjerna innehåller 44 rekommendationer för diagnostik, behandling och omvårdnad, som alla utgår från symtom oavsett patientens ålder.

– Insatser vid tidiga symtom är en viktig del i de nya riktlinjerna, liksom individualiserad behandling. Om behandling sätts in tidigt minskar risken för långvarig smärta, säger Matts Olovsson, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och prioriteringsordförande i riktlinjearbetet.

Bland de behandlingar som tas upp i riktlinjerna finns exempelvis hormon-läkemedel, smärtstillande läkemedel, fysioterapi och andra icke-farmakologiska metoder, kirurgiska åtgärder samt insatser vid akuta smärtskov. Två rekommendationer är nya; dessa rör stödjande samtal samt tidig uppföljning efter nyinsatt behandling.

För dem med mer svårbehandlad endometrios rekommenderas vård av ett multiprofessionellt team. Sådana team finns dock i dag bara vid ett tiotal av de fyrtio svenska sjukhus med kvinnokliniker.

– Tillgången till kompetens och vård ser mycket olika ut i landet. Genom de nya nationella riktlinjerna och utbildningssatsningen vill vi ge förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård, säger Olivia Wigzell, generaldirektör vid Socialstyrelsen.

Ny webbutbildning för vårdpersonal

För att stödja vården i införandet av riktlinjerna har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning för vårdpersonal i tre delar med filmatiserade fallbeskrivningar, intervjuer med experter, övningar och fakta. Syftet är att öka kunskapen om endometrios och hur den diagnostiseras och behandlas.

- Med den här utbildningen hoppas vi nå ut till många olika grupper av vårdpersonal.  Vi vill stödja vården och öka kunskapen brett så att personer med endometrios får möjlighet till bättre vård, säger Karin Thorheim, utredare vid Socialstyrelsen.

Ett paket med åtgärder kring endometrios

  • I dag, den 6 december, publicerar och fastställer Socialstyrelsen nationella riktlinjer för endometrios. Riktlinjerna vänder sig i första hand till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och i framtagandet har företrädare för patienter och olika vårdprofessioner medverkat.
  • För att Socialstyrelsen ska kunna utvärdera hur riktlinjerna följs i landstingen innehåller dessa även indikatorer. Socialstyrelsen har inlett arbetet med en första utvärdering för att visa nuläget i vården, och den ska publiceras under 2019.
  • I dag publiceras även en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att öka kunskap och ge stöd.
  • Socialstyrelsen har tidigare i år tagit fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för endometrios som stöd för läkare vid sjukskrivning.
  • Dessutom har Socialstyrelsen gett ut ett informationsmaterial till vårdpersonal och allmänheten, för att öka kunskapen om endometrios.
  • Socialstyrelsen arbetar också med att identifiera vilka vårdområden som kan utgöra nationell högspecialiserad vård och som ska bedrivas på ett begränsat antal platser i landet. Ett pilotområde som nu analyseras är avancerad kirurgi vid endometrios.