Flera allvarliga brister i fall där barn och vuxna dör till följd av brott

Publicerad:
Vården missar att göra orosanmälningar för barn. Det görs även för få riskbedömningar av vuxna som utsätts för våld, ansökningar om kontaktförbud avslås och samordningen mellan myndigheter fungerar inte. Det är några av många brister som framkommit när Socialstyrelsen granskat brottsfall där barn avlidit eller där vuxna dödats av närstående.

Socialstyrelsen har i uppdrag att under vissa förutsättningar granska fall där barn avlider på grund av ett brott, eller när vuxna dör till följd av brott av en närstående eller en tidigare närstående.

Under perioden 2016-2017 har myndigheten gått igenom fall där sex barn och 21 vuxna dödats. Snittåldern för barnen som dödats var fyra år. I samtliga fall hade gärningsmännen tidigare eller vid tiden för gärningen visat tecken på psykisk ohälsa och/eller missbruk av alkohol eller narkotika. I flera fall fanns även relations- eller separationsproblem mellan barnens föräldrar. Däremot har det inte framkommit uppgifter om att barnen hade bevittnat eller varit utsatta för våld före gärningen.

Flera brister i samhällets insatser har identifierats i granskningen.

– Den mest påtagliga bristen vi har sett är att hälso- och sjukvården inte ger stöd till barnen som är anhöriga, när exempelvis föräldrarna har problem. När en förälder söker hjälp för exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk ska hälso- och sjukvårdspersonalen enligt lag erbjuda stöd till barnen, men detta görs inte alltid, säger Marie Nyman, utredare vid Socialstyrelsen.

Få orosanmälningar för barn

Socialstyrelsens granskning visar också att det i bara ett av fallen har gjorts orosanmälan.

– Våra utredningar visar att trots tecken på problem i familjerna som hälso- och sjukvården borde ha upptäckt, så gjordes inte orosanmälningar. Vi har även i tidigare dödsfallsutredningar sett att socialtjänst, vård och skola inte alltid anmält oro för barn, säger Marie Nyman.

En annan brist är att föräldrars konfliktfyllda relationer och separationer inte uppmärksammas som ett problem, eller leder till insatser för hela familjen.

19 av 21 döda vuxna var kvinnor

För de vuxna rörde 19 av de 21 dödsfallen kvinnor, och 20 av gärningspersonerna var män. 17 av brottsoffren hade utsatts för våld före gärningen, och två tredjedelar hade dödshotats.

I 15 av 19 fall då brottsoffret dödats av en partner så hade det skett i samband med en separation. När det gäller gärningspersonerna har underlaget visat att hälften hade psykisk ohälsa, hälften hade missbruksproblem och en fjärdedel har tidigare dömts för våldsbrott mot närstående.

– Vår granskning visar att exempelvis hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte upptäcker våld. Frågor om våld ställdes inte i något av de här fallen trots flera satsningar på detta. Brottsoffren har också ofta varit i kontakt med instanser som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket utan att våldet upptäckts. Dessutom finns brister i samordningen mellan aktörerna. Myndigheterna arbetar i stor utsträckning parallellt, något vi även har sett tidigare år, säger Carina Hällberg.

Hedersmotiv i flera fall

I fyra av de 21 dödsfallen fanns ett hedersmotiv, fastställt via domstol eller så fanns indikation på hedersmotiv som framkommit vid Socialstyrelsens granskning. Men trots att brottsoffren i ett par av fallen sökte hjälp missades detta.

– Två brottsoffer dödades inom fyra månader efter polisanmälan, säger Carina Hällberg.

Granskningen av de 21 fallen visar också att det görs för få tidiga riskbedömningar när en kvinna söker hjälp för våld. Av granskningen framgår även att två brottsoffer sökt om kontaktförbud, men nekats trots att det fanns en mycket allvarlig hotbild.

– En förklaring till avslag kan handla om att Åklagarmyndigheten saknar riskbedömningar från polisen. En annan kan vara att kraven för att bevilja kontaktförbud är för höga, säger Carina Hällberg.

Flera förslag till åtgärder

Socialstyrelsen listar totalt ett 15-tal förslag till åtgärder samt åtgärder som den egna myndigheten och andra myndigheter planerar att genomföra. Bland åtgärderna finns att stödja införandet av arbetssätt och stärka implementeringen av redan befintliga regelverk för att upptäcka våld.

Socialstyrelsen kommer även att stärka stödet till socialtjänsten när det gäller riskbedömningar samt hedersrelaterat våld, göra en studie kring orosanmälningar samt en översyn av föreskrifter och råd till hälso- och sjukvården om våld i nära relationer.

Tio års dödsfallsutredningar kring barn visar att:

 • Drygt 60 procent av barnen var yngre än 9 år.
 • I 40 procent av fallen har anmälningar om oro för barn inkommit till socialtjänsten. Av dessa inleddes utredning i 50 procent av fallen.
 • 45 procent av barnen dödades av sin biologiska far eller styvfar och cirka 20 procent av sin biologiska mor.

Sex års dödsfallsutredningar kring vuxna visar att:

 • 95 procent av brottsoffren var kvinnor och 98 procent av gärningspersonerna var män.
 • Drygt 85 procent av brottsoffren hade dödats av sin partner eller tidigare partner.
 • 60 procent av gärningspersonerna hade vid gärningen varierande grad av psykisk ohälsa, 50 procent hade risk- eller missbruksproblem av alkohol, narkotika eller spel.
 • I nästan 15 procent av fallen fanns hedersmotiv eller indikation på hedersmotiv till gärningen.

Fakta

 • Socialstyrelsen har sedan 2008 regeringens uppdrag att genomföra utredningar då ett barn har avlidit med anledning av brott. Uppdraget utökades 2012 till att även omfatta utredningar då en vuxen avlidit med anledning av ett brott av en närstående eller tidigare närstående person.
 • För att Socialstyrelsen ska inleda en utredning måste det utifrån kriterier i lagstiftningen finnas omständigheter i samband med dödsfallet som innebär att barnet har varit i behov av skydd eller att den vuxne varit i behov av skydd eller stöd och hjälp för att förändra sin situation.
 • När en rättsprocess är avslutad ska Socialstyrelsen underrättas om dessa dödsfall. Processen är avslutad när en dom har vunnit laga kraft, eller då en förundersökning har lagts ned.
 • I arbetet med årets dödsfallsutredningsrapport har Socialstyrelsen haft samråd med flera andra myndigheter, däribland Inspektionen för vård och omsorg, Länsstyrelsen Östergötland, Migrationsverket, Nationellt centrum för kvinnofrid, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket och Åklagarmyndigheten.