Fler måste få hjälp att förebygga undernäring

Publicerad:
I många kommuner saknas rutiner för vad hemtjänstpersonalen ska göra vid misstanke om att äldre personer riskerar att bli undernärda. Dessutom får långt ifrån alla som bedöms ha en risk för undernäring det stöd och den hjälp de kan behöva. Det konstaterar Socialstyrelsen med stöd i statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Under de senaste veckorna har många medier tagit upp undernäring inom äldreomsorgen. Att många personer 65 år eller äldre har ökad risk för att bli undernärda har Socialstyrelsen påpekat vid flera tillfällen, bland annat i lägesrapporten Vård och omsorg om äldre 2016.

Socialstyrelsens föreskrifter om förebyggande av och behandling vid undernäring gäller sedan 2015 och där anges tydligt att rutiner för förebyggande och upptäckt av risk för undernäring bör finnas både inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tyvärr är det dock många verksamheter som inte följer föreskrifterna. Socialstyrelsens senaste årliga enhetsundersökning visar att drygt två tredjedelar av landets hemtjänstverksamheter har rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om att en äldre person börjar utveckla undernäring, men det är inte tillräckligt.

– Många äldre får inte i sig den näring som de skulle behöva och för flera skulle undernäring kunna undvikas om rätt åtgärder sattes in i tid, det gäller särskilt de som fortarande bor kvar hemma, säger Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialstyrelsen.

Alla får inte åtgärder

Undernäring är ett komplext problem som kan ha en mängd olika orsaker, vid vissa sjukdomstillstånd ökar exempelvis risken för undernäring markant. Personalen behöver ha kunskap om vilka tecken på undernäring man ska reagera på för att slå larm. Även om många konstateras ha ökad risk för att utveckla undernäring är det tyvärr inte alltid som åtgärder sätts in.

Enligt den senaste statistiken från kvalitetsregistret Senior alert, som verksamheterna använder i sitt kvalitetsarbete, hade det satts in åtgärder enbart för 59 procent av de som bedömts ha risk för undernäring inom särskilda boenden. För äldre i riskzonen som ännu bor kvar hemma var siffran 41 procent. Betydligt flera än så borde ha fått stöd och hjälp menar Marianne Lidbrink, utredare på Socialstyrelsen:

– Ja, när det väl konstaterats att det finns en ökad risk för undernäring, så görs det alldeles för lite åt det, och det är allvarligt.

Viktigt att inte stressa

Att omsorgspersonalen har tillräckligt med tid för att utföra ordinerade insatser är avgörande för om man ska kunna förebygga undernäring. Arbetet med att förebygga och behandla undernäring bland äldre är angelägenhet för all vård och omsorgsverksamhet och resurserna räcker inte alltid till.

– Tid kostar pengar och det måste få kosta om vi ska kunna bli bättre på att förhindra undernäring hos äldre. Personalen behöver tid för att vara lyhörda för den äldres önskemål, tid för att servera mat och mellanmål på ett sätt som gör att den äldre inte känner sig stressad, säger Monica Pehrsson, dietist på Socialstyrelsen, som också menar att sjukvårdskostnaderna på så sätt kan minskas.

Kunskapsstöd på gång

Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att utveckla kunskapsstöd om att förebygga och behandla undernäring och konstaterar även att det finns ett stort intresse inte minst bland omsorgspersonalen för kontinuerlig fortbildning.

– Det ska inte få förekomma att någon är undernärd utan att man har försökt göra någonting åt det, säger Michaela Prochazka.