Fler insatser mot narkotikadödligheten krävs

Publicerad:
Den narkotikarelaterade dödligheten är för hög. Därför lämnar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten en åtgärdsplan till regeringen i dag. Ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling, utbildning om överdoser och ett nytt varningssystem är några av förslagen för att minska dödligheten.

Narkotika- och läkemedelsrelaterade förgiftningar har de senaste åren tagit över 900 personers liv årligen i Sverige. Runt hälften av dödsfallen beror på överdoser, enligt en tidigare analys av Socialstyrelsen. En annan betydande del är självmord, ofta med receptförskrivna smärtstillande läkemedel. En mindre, men ökande andel av dödsfallen orsakas av nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger som säljs på internet innan de narkotikaklassas.

– Narkotikadödligheten är ett tecken på att vi måste förbättra hälso- och sjukvården och socialtjänsten vad gäller tillgänglighet, effektivitet och kvalitet. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra fler dödsfall, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

För att vända utvecklingen har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen, och i samråd med ett flertal statliga myndigheter, organisationer och brukarorganisationer tagit fram en åtgärdsplan med förslag på insatser.

– Det krävs både långsiktiga strukturförändringar och fler konkreta skadebegränsande insatser. Förebyggande arbete och minskad tillgång till narkotika är viktiga delar. Samtidigt måste mer göras för att hjälpa dem som redan har ett missbruk eller beroende till längre och bättre liv, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

För att minska dödligheten behövs bland annat:

  • Bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, LARO, exempelvis genom ett kunskapsstöd till landets LARO-mottagningar. Behandling med metadon eller buprenorfin är livsavgörande för många och rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Men Socialstyrelsen har tidigare konstaterat stora skillnader i landet, bland annat när det gäller möjligheterna att få behandlingen.
  • Utbildning och information till personer med missbruk och deras närstående, för att stärka deras förmåga att undvika och hantera riskfyllda situationer. Dels saklig och konkret information om riskbeteenden som kan leda till överdoser och dels utbildning i tecken på överdos samt hjärt- och lungräddning.
  • Ett varningssystem med målgruppsanpassad information till personer med missbruk och beroende, exempelvis om nya farliga substanser eller att det cirkulerar förorenat heroin. Detta bygger på ett förbättrat informationsutbyte mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting.
  • Att motgiftet naloxon, som kan häva opioidöverdoser, tillgängliggörs för personer i riskzonen för överdos samt närstående och personal inom polisen och socialtjänsten. Eftersom detta inte är förenligt med dagens lagstiftning har regeringen gett Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå de lagändringar som krävs. Regeringen har beslutat att uppdraget ska redovisas i december.
  • Bättre tillgång till sprututbyte och andra så kallade lågtröskelverksamheter, dit personer med injektionsmissbruk kan vända sig för att få råd, stöd och vid behov slussas vidare till sjukvård och socialtjänst. Sprututbytesmottagningar finns nu endast i en tredjedel av landstingen.
  • En undersökning av hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården klarar att fånga upp unga med missbruks- och beroendeproblem, utifrån oroande förändringar i vårdlandskapet. En tidigare kartläggning av Socialstyrelsen visar bland annat att andelen som fått insatser på frivillig väg från socialtjänsten minskat åren 2006–2015. Samtidigt har andelen som lagts in på sjukhus för drogmissbruk ökat markant – bland män 15–24 år och kvinnor 25–34 år med nästan 90 procent.
  • Ökad kunskap om och uppföljning av narkotikarelaterade självmord.

– Den narkotika- och läkemedelsrelaterade dödligheten är ett komplext problem. Om fler liv ska räddas krävs att flera av förslagen genomförs tillsammans, säger Charlotta Rehnman Wigstad, projektledare på Socialstyrelsen.