Fler fall och frakturer bland äldre kan förebyggas

Publicerad:
Lår- och höftfrakturer är nästan tre gånger så vanliga bland äldre i vissa delar av landet som i andra. Skillnaderna är också stora när det gäller bland annat personalkontinuiteten i hemtjänsten, väntetiden till äldreboende och användningen av olämpliga läkemedel. Det visar öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre 2014.

Antalet frakturer på lår och höft, orsakade av exempelvis fall, varierar från 535 i en kommun till 1 443 i en annan räknat per 100 000 invånare över 65 år. Dubbelt så många kvinnor som män drabbas – det är den vanligaste orsaken till att äldre kvinnor vårdas på sjukhus.

– Ett brutet höft- eller lårben kan betyda långvarig smärta, att man får svårt att röra sig och blir helt beroende av andra. Fler frakturer kan förebyggas genom insatser från vården och omsorgen. Det kan handla om hjälp med träning, genomgång av läkemedlen och anpassning av hemmet, säger Kalle Brandstedt utredare på Socialstyrelsen.

Det totala antalet skador efter fall varierar också mycket mellan kommunerna: från 30 till 84 per 1 000 invånare över 80 år. Även fallskadorna drabbar betydligt fler kvinnor än män.

– Jämförelserna visar att det finns stor förbättringspotential. Kommunerna med många fallskador och frakturer, och stora könsskillnader, borde analysera sina resultat och se om det finns något att lära av dem med bra resultat, säger Kalle Brandstedt.

Många nya ansikten inom hemtjänsten

Även när det gäller personalkontinuiteten i hemtjänsten finns skillnader. En äldre person får nu i genomsnitt besök av 15 personer under en tvåveckorsperiod, en viss ökning jämfört med 2013. I en del kommuner är motsvarande siffra 6 och i andra 26.

Väntetiden till äldreboende varierar från 5 till 208 dagar mellan kommunerna. Väntan har i genomsnitt i riket blivit tre dagar längre sedan 2013 och var under förra året 54 dagar, räknat från ansökan till erbjudet datum för inflyttning.

Olämpliga läkemedel minskar

– En positiv trend är att allt färre äldre får läkemedel som Socialstyrelsen listar som olämpliga, säger Kalle Brandstedt.

Bland personer över 75 år med äldreomsorg har användningen av olämpliga läkemedel minskat med två procentenheter sedan 2013. Vissa kommuner har kommit längre än andra – andelen varierar mellan 3 och 20 procent.

Utvecklingen går även åt rätt håll när det gäller smärtskattning i livets slutskede, vilket Socialstyrelsen rekommenderar i sina riktlinjer sedan 2012. Andelen äldre som fått sin smärta skattad den sista levnadsveckan, för att få rätt smärtlindring, ökade från 25 till 34 procent mellan 2013 och 2014.

Rapporten är den femte i ordningen och har tagits fram i samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).