Fler fader- och föräldraskapsutredningar 2013

Publicerad:
Av de barn som föddes 2013 var 65 procent aktuella för en faderskapsutredning. Andelen har varit konstant de senaste fem åren men sett över en 30-årsperiod har antalet utredningar, som andel av antalet födda, stigit något.

Totalt pågick 73 700 faderskapsutredningar förra året. I flertalet utredningar, 83 procent, bekräftade mannen faderskapet. En faderskapsutredning görs när modern är ogift.

I nära 1 procent av fallen avgjordes faderskapet i domstol, 2 procent av utredningarna lades ned medan 14 procent fortfarande pågick vid årets slut. Samtliga siffror är i stort sett oförändrade jämfört med 2012. Det framgår av ny officiell statistik, Familjerätt 2013, från Socialstyrelsen.

Fler fall avgörs i domstol

I 541 fall fastställdes faderskapet genom beslut i domstol förra året, siffran har nästan fördubblats de senaste fem åren. 

– I de fall man inte får tag i fadern eller om han inte vill bekräfta faderskapet går man till domstol. Mycket av ökningen gäller barn som kommit till Sverige och där faderskapet inte är fastställt, säger Gunilla Cederström, utredare på Socialstyrelsen.

Förra året slutfördes också föräldrautredningar för 244 barn, en ökning från 2012 med 81 barn. Socialnämnden är skyldig att utreda och fastställa föräldraskapet för barn som har kommit till genom assisterad befruktning. Också här fastställs föräldraskap genom bekräftelse, den kvinna som var moderns registrerade partner eller sambo vid befruktningstillfället bekräftar föräldraskapet, eller genom dom.

Ökat antal tvister

Antalet barn som varit föremål för snabbupplysning från socialnämnden har ökat stadigt de senaste fem åren, i genomsnitt med 6 procent per år. Det gäller ofta ärenden där föräldrarna tvistar om boende, umgänge och/eller vem som ska bestämma över barnet. Innan domstolen ska fatta beslut kan den få information från socialnämnden om barnet och familjen. Förra året var omkring 10 300 barn föremål för snabbupplysning.

– Det förefaller som om antalet tvister i domstol ökar. Rätten har också blivit mer benägen att inhämta snabbupplysningar, efter en lagändring 2006, så att den får fylligare underlag, säger Gunilla Cederström.