Fler dör av fallolyckor

Publicerad:
Varje år skadas 70 000 människor så allvarligt i fallolyckor att de måste läggas in på sjukhus. Över tusen personer dör, en siffra som har mer än fördubblats sedan år 2000. Men det finns stora skillnader i statistiken beroende på var man bor i landet.

Siffror från Socialstyrelsens patientregister visar att cirka 70 000 personer blir inlagda på sjukhus på grund av fallolyckor varje år. Fall är dessutom den vanligaste orsaken till dödsolyckor, över tusen personer skadas så allvarligt att de avlider. Det är fyra gånger så många jämfört med dem som omkommer i trafiken - och en fördubbling sedan år 2000.

Oftast drabbas äldre personer. Fallrisken ökar med åldern, på grund av svagare muskler, sämre balans, sjukdomar samt syn- och hörselnedsättning. Andra riskfaktorer är läkemedelsanvändning och låg kroppsvikt till följd av undernäring.

Stora regionala skillnader

Ny statistik från Socialstyrelsens register över dödsorsaker 2015 visar dessutom att det finns stora regionala skillnader när det gäller risken att avlida i en fallolycka. I Jämtlands län dog exempelvis knappt 28 personer per 100 000 invånare till följd av fall 2015. Det är mer än fem gånger så många som i Gotlands län där cirka fem personer dog. Siffrorna bygger på ett åldersstandardiserat värde, alltså ett värde där man tagit hänsyn till om länet har många äldre.

Nummer två på listan är Värmlands län med 12,97 registrerade dödsfall medan snittet för hela riket ligger på 10,78 dödsfall per 100 000.

– Det finns en stor spännvidd över landet. Skillnaderna i resultat gör det intressant för både kommuner och landsting att studera statistiken, för att analysera varför en kommun kan ha fler fallolyckor och en annan färre. Exempelvis kan man lokalt och regionalt titta på vilka åtgärder som används för att förebygga fallskador, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Fler män avlider

Han lyfter även fram skillnaderna mellan kvinnor och män.
– Statistiken visar att det är betydligt fler kvinnor än män som får söka sjukhusvård efter fall, men det är samtidigt fler män som avlider på grund av fallolyckor, säger Kalle Brandstedt.

Även Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre” visar på stora skillnader i landet, när det gäller hur många över 80 år som vårdats på sjukhus för fallskada per 1000 invånare. I den sammanställningen har Stockholms län högst antal, 72 per 1000 invånare, tätt följt av Jämtlands och Västerbottens län. Minst antal har Gävleborgs län, 53 stycken. Även Östergötland och Södermanland tillhör de län där lägst antal hamnar på sjukhus efter fall.

På kommunnivå varierar resultaten från 30 fallskador per 1000 invånare till 86.

Går att förebygga

I samma rapport, Öppna jämförelser 2015, lyfts även exempel fram på hur det framgångsrikt går att förebygga fall på individ och befolkningsnivå. Det preventiva arbetet kan vara fysisk aktivitet och balansträning för äldre, tillgänglighetsanpassning, snöröjning och sandning, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar.

– Det är viktigt att uppmärksamma problemet med fallolyckor och arbeta fallförebyggande på flera plan. På individnivå kan vi alla tänka på träning och balans, säger Eva Entelius-Melin, projektledare för den nationella kampanjen Balansera mera som drar igång i dag.

Enligt henne kan kampanjen vara ett sätt för kommuner och län att lyfta frågan. Framöver kommer Socialstyrelsen också att arbeta vidare med fallprevention. 

– Vi har också fått ett uppdrag att ta fram en utbildning för personal som jobbar med hälso- och sjukvård och social omsorg om hur man förhindrar fallolyckor. Just nu arbetar vi med utformningen av den utbildningen, säger Eva Entelius-Melin.

 

Mat, motion och mediciner
I dag, den 3 oktober, startar den nationella informationskampanjen ”Balansera mera” som Socialstyrelsen samordnar. Fram till den 9 oktober kommer det att pågå lokala och regionala aktiviteter i landet. Temat för årets kampanj är mat, motion och mediciner.