Fler barn än förväntat får adhd-läkemedel

Publicerad:
Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i 10-17 årsåldern sådana läkemedel. Det är fler än förväntat, utifrån dagens kunskap om hur vanligt adhd är. Samtidigt varierar förskrivningen kraftigt mellan kommunerna.

År 2006 var det 1,3 procent av pojkarna mellan 10 och 17 år och 0,3 procent av flickorna som fick adhd-läkemedel utskrivet.

– De senaste tio åren har nivån på förskrivningen ökat markant. Bland barn i skolåldern är det enligt forskning runt fem procent som har adhd. Med hänsyn till att alla inte börjar med läkemedel är andelen 10-17- åringar pojkar som medicineras nu högre än förväntat, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Läkemedelsförskrivningen till barn kommer dessutom sannolikt fortsätta att öka, även om den börjar mattas av.

Socialstyrelsen har också genomfört en analys av sannolikheten för barn att hämta ut adhd-läkemedel under sin skolperiod. Bland barn som 2005 var 5-9 år var sannolikheten de följande 10 åren 7,5 procent för pojkar och 4,2 för flickor.

– Resultatet är en signal om hur angeläget det är att samhället står rustat för att möta barnens behov av stöd och behandling. Det gäller inte minst sjukvården och skolan, säger Peter Salmi.

För att hjälpa fler personer med adhd till en fungerande vardag publicerade Socialstyrelsen 2014 ett kunskapsstöd. Där rekommenderas att behandling och stöd för personer med adhd bör bestå av en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, och vid behov läkemedel.

Stora skillnader mellan kommunerna

Rapporten visar också att det fortsatt finns stora skillnader i förskrivningen över landet. I några kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Örebro län får uppemot 13-14 procent av pojkarna mellan 10 och 17 år läkemedel. I vissa andra kommuner i bland annat Jönköpings och Kronobergs län är motsvarande andel runt 2 procent. För flickor varierar andelen från drygt 8 till runt 0,5 procent mellan kommunerna. Socialstyrelsen undersöker just nu vad som kan ligga bakom skillnaderna. Resultaten kommer att presenteras senare under året.

– En central fråga är om läkemedelsförskrivningen återspeglar den faktiska förekomsten av adhd. Om den gör det kan adhd vara olika vanligt i olika delar av landet. Men variationerna är kraftiga och reser också frågetecken om överförskrivning. Väldigt låg förskrivning kan å andra sidan betyda att alla barn som behöver hjälp inte utreds och behandlas, säger Peter Salmi.

Fakta

 

  • I befolkningen mellan 5 och 64 år har andelen som medicinerar mot adhd ökat från 0,2 procent 2006 till drygt 1 procent 2016. Under 2016 var det omkring 103 000 personer som hämtade ut något adhd-läkemedel.
  • Adhd-läkemedel är vanligast bland barn 10–17 år, men den största ökningen de senaste tio åren syns bland vuxna. Bland kvinnor och män 25–34 år uppgår ökningen till drygt 1260 procent respektive nästan 970 procent.
  • I skolåldern är det dubbelt så vanligt med läkemedelsbehandling bland pojkar som bland flickor. Bland vuxna finns inte samma könsskillnader.
  • Det vanligaste läkemedlet är metylfenidat, som skrivs ut till drygt 80 procent av barnen och runt 70 procent av de vuxna. Men sedan några år ökar preparatet lisdexamfetamin.