Fler äldre dör av alkoholrelaterade orsaker

Publicerad:
Fler äldre dör av orsaker som kan kopplas till alkohol. Främst har andelen kvinnor ökat. Antalet personer 65 år och äldre som får vård för diagnoser relaterade till alkohol ökar också, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

År 2015 dog över 1000 personer 65 år och äldre av orsaker relaterade till alkohol. Mätt i antal dödsfall per hundratusen personer motsvarar det 53,5 personer, en ökning med 41 procent sedan 2001. Samtidigt minskar dödsfallen kopplade till alkohol bland dem mellan 20 och 64 år.

Allt fler äldre får också vård för diagnoser relaterade till alkoholmissbruk.  Andelen kvinnor ökar mest – i den specialiserade öppenvården har exempelvis kvinnor 65-84 år som får vård för alkoholdiagnoser fördubblats mellan 2006 och 2015.

– Att ta ett glas vin till maten har blivit mer socialt accepterat. Men det finns risk att ett drickande som gått att hålla i schack under arbetslivet eskalerar efter pensionen. När man blir äldre kan kroppen påverkas annorlunda av alkohol. Det kan också finnas risker för att alkoholen reagerar med mediciner man tar, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Kan finnas ett mörkertal

Hon konstaterar att det också kan finnas ett mörkertal när det gäller antalet skador som orsakas av alkoholintag.

– När en äldre person till exempel kommer till akuten kontrollerar man inte alltid om alkohol varit inblandat, trots att så kan ha varit fallet exempelvis när det gäller fallskador.

Ofta är det personal på äldreboenden eller inom hemtjänsten som först ser tecknen på missbruk. Men Socialstyrelsens senaste kommun- och enhetsundersökning visade att bara en tredjedel av hemtjänstverksamheterna och de särskilda boendena har rutiner för vad man gör vid misstanke eller upptäckt av beroende.

– Även primärvården har en viktig roll när det gäller att upptäcka missbruk, säger Michaela Prochazka.

Köer till särskilt boende ökar

Siffror i Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre visar också att fler äldre bor kvar hemma längre, med stöd från hemtjänst. Samtidigt har snittväntetiderna för plats på särskilt boende ökat till över 57 dagar förra året, enligt siffror från databasen Kolada.

De regionala skillnaderna är stora. 2016 kunde äldre få plats på äldreboende direkt i två kommuner, medan de i en annan kommun fick vänta i 178 dagar.

– Målet är att de äldre som så önskar ska kunna bo kvar hemma - och många vill också bo i sin egen bostad så länge det går. Men om en person vill ha plats på särskilt boende är det viktigt att det görs en individuell prövning. Risken är att den som nekas plats blir orolig, och därmed mår sämre, säger Michaela Prochazka.

Andra utmaningar för vården och omsorgen om äldre är till exempel personalförsörjning, samverkan kring insatser för äldre mellan kommuner och landsting, personalkontinuitet och kompetensutveckling.

– Exempelvis behövs det kompetensutveckling för dem som arbetar med hemtjänst, då de nu får möta äldre med allt större vårdbehov, säger Michaela Prochazka.

En åldrande befolkning – fakta ur rapporten Vård och omsorg om äldre

  • Antalet äldre ökar i Sverige. Enligt rapporten ”Vård och omsorg om äldre” ligger antalet personer 65 år eller äldre nu på nästan 2 miljoner - 20 procent av befolkningen.
  • Statistik från tandhälsoregistret visar att allt fler över 60 år drabbas av tandsjukdomen parodontit. Många äldre tar läkemedel som kan ge muntorrhet, bland dem över 65 år är det 76 procent. Muntorrhet kan i sin tur leda till försämrad mun- och tandhälsa.
  • Förskrivningen av olämpliga läkemedel har minskat hos personer 75 år eller äldre under perioden 2005-2015. Samtidigt ökar andelen äldre som har 10 eller fler läkemedel utskrivna, efter att ha minskat 2011-2012. 10,6 procent av dem över 75 år har tio eller fler läkemedel.
  • Andelen utrikesfödda personer 65 år eller äldre ökar; 2015 låg andelen på nära 13 procent av kvinnorna och 12 procent av männen. Det kan påverka äldreomsorg och hälso- och sjukvård bland annat när det handlar om att tillgodose invånarnas behov av information, oberoende av födelseland och kunskaper i det svenska språket.