Fem myndigheter samordnar stöd inom psykisk ohälsa

Publicerad:
Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att utveckla kunskapsstyrningen inom psykisk ohälsa. Den 31 januari lämnade myndigheterna en delrapport med prioritering av insatser för 2014.

Myndigheterna ska ta fram samordnade och behovsanpassade stöd inom bland annat adhd, kommuners och landstings gemensamma arbete kring individuella planer, samsjuklighet (psykisk sjukdom och somatisk ohälsa) samt självskadebeteende.

Socialstyrelsen leder projektet i samarbete med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

En del av PRIO-satsningen

Projektet är en del av regeringens PRIO-satsning och kommer att pågå till 31 december 2015.

Det genomförs i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och samråd sker med representanter för vården, omsorgen och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisa­tioner inom psykiatrin.