Fem myndigheter samordnar flera stöd inom psykisk ohälsa

Publicerad:
Under 2015 kommer fem myndigheter att utveckla och samordna stöd om depression, självmordsprevention för barn och unga, adhd samt metoder för att förebygga missbruk. Materialen riktar sig bland annat till hälso- och sjukvården, socialtjänsten, elevhälsan och politiker.

Socialstyrelsen leder projektet som genomförs tillsammans med Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Myndigheterna kommer att ta fram följande stöd under 2015:

Om depression till hälso- och sjukvård

Läkemedelsverket inleder arbetet med att ta fram en ny behandlingsrekommendation om läkemedelsbehandling av depression för både barn och vuxna. Arbetet samordnas med Socialstyrelsens uppdatering av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Om självmord hos barn och unga till socialtjänst och hälso- och sjukvård

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utvecklar ett konkret metodstöd till kommuner och landsting för att förhindra och följa upp självmord bland barn och unga upp till 24 år. Det kommer att omfatta händelseanalyser både i och utanför hälso- och sjukvården.

Om adhd till socialtjänsten och hälso-och sjukvården

Under 2014 lanserade myndigheterna flera kunskapsunderlag om adhd. Under 2015 utvecklar Socialstyrelsen ett skräddarsytt stöd om adhd för socialtjänsten. Läkemedelsverket  inleder också arbetet med att uppdatera sin behandlingsrekommendation om läkemedelsbehandling av adhd.

Om missbruk till socialtjänst och hälso- och sjukvård

Under 2015 tar SBU fram en rapport om att förebygga missbruk hos barn och unga upp till 25 år. Resultaten kommer att presenteras i en ny databas som kommer att finnas tillgänglig på nätet. Tanken är att göra det lättare för målgrupper som regionala och lokala ANDT-samordnare, politiker och anställda inom socialtjänst, elevhälsa och BUP att veta vilka förebyggande metoder som har vetenskapligt stöd.