Färre spädbarnsföräldrar röker

Publicerad:
Rökningen bland spädbarnsföräldrar fortsätter att minska. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora. I Blekinge och Sörmland är det två till tre gånger vanligare att spädbarnsföräldrar röker jämfört med Västerbotten som ligger lägst.

Den statistik som Socialstyrelsen nu presenterar visar att allt färre spädbarnsföräldrar röker. År 1999 levde 19 procent av alla åtta månader gamla barn i familjer där någon rökte. Under 2014 hade andelen sjunkit till 11 procent. När det gäller yngre barn, som är upp till fyra veckor gamla, är andelen ännu lägre.

– I den här gruppen röker ungefär 4 procent av mammorna och 10 procent av papporna, säger utredaren Ellen Lundqvist.

För barn innebär tobaksrök i hemmet en ökad risk att drabbas av exempelvis luftvägsinfektioner, öroninflammationer, småbarnsastma och allergier mot pollen, pälsdjur och födoämnen.

De regionala skillnader som framgår av Socialstyrelsens statistik visar att flest spädbarnsmammor, omkring 7 procent, röker i Blekinge och Södermanland. Minst andel rökande mödrar har Västerbotten, Jämtland, Stockholm och Uppsala län med cirka 2-3 procent.

När det gäller spädbarnspapporna har Södermanland och Skåne län högst andel rökare med omkring 13-14 procent. Lägst ligger norrlandslänen, Stockholm och Uppsala med ungefär hälften så många pappor som röker.

 

 

Fakta

Med rökare menas rökning minst en gång dagligen, det vill säga att dra i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus. Med rökare i barnets hemmiljö avses sambo, äldre syskon, far- eller morföräldrar eller någon annan person som stadigvarande bor tillsammans med barnet och som röker enligt definitionen ovan.

Kvalitetsanmärkning: År 2013-2014 har landstinget Värmland inte skickat några data. Stockholm skickade bristfälliga data 2013. Riksvärdena för dessa år är därför skattade.