Färre läggs in på sjukhus på grund av trafikolyckor

Publicerad:
Allt färre skrivs in på sjukhus på grund av trafikolyckor. Även antalet som läggs in för skador på grund av våld och för självskador har minskat. Det visar ny statistik om skador och förgiftningar från Socialstyrelsen.

År 2016 skrevs totalt 147 000 personer in på sjukhus på grund av en skadehändelse, en minskning sedan 2015. En förklaring kan vara att det är möjligt att behandla fler i öppenvården. Ett exempel på det är hjärnskakningar, där antalet personer som lagts in på sjukhus mer än halverats sedan början av 2000-talet.

Den nya statistiken visar även att antalet sjukhusinlagda till följd av vägtrafikolyckor fortsätter att minska. 2016 var antalet 8 400, en nedgång med nästan 40 procent sedan början av 2000-talet - med hänsyn taget till befolkningsökningen. Till stor del handlar det om att färre vårdas till följd av olyckor med personbil. De olyckorna halverades 2001-2016, från 5 200 till 2500. 

Sjukhusvistelse för cykelolyckor minskar inte i samma takt

Däremot har antalet inlagda på sjukhus på grund av cykelolyckor inte alls minskat i samma takt. Antalet var 3 200 förra året, att jämföras med 3 600 år 2001.

– Om man gör en särskild sökning och även räknar med personer som behandlats inom den specialiserade öppenvården, till exempel på akuten, får man till och med en liten ökning de senaste åren, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen.

Flest personer inlagda på sjukhus efter vägtrafikolyckor sett till antal invånare hade Gotlands, Kalmar och Dalarnas län. Sjukhusinläggningar med anledning av trafikolyckor är vanligast bland unga 15-24 år och bland äldre 75-84 år. Så såg det dock inte ut för tio år sedan, då var det betydligt vanligare att 15-24-åringarna lades in på sjukhus.

– Antalet unga som läggs in på sjukhus för vägtrafikolyckor har sjunkit, men det har inte antalet äldre gjort, säger Pernilla Fagerström.

Färre vårdas på grund av våld

När det gäller antalet inlagda på grund av våld har det minskat med omkring 40 procent de senaste tio åren. Särskilt stor är minskningen bland unga män 15-24 år.

– Även då specialiserad öppenvård inkluderas syns en nedgång, säger Pernilla Fagerström.

Statistiken för 2016 visar även att självskador är vanligast bland kvinnor, särskilt bland unga kvinnor 15-24 år. I den åldersgruppen skrevs nästan tre gånger så många kvinnor som män in på sjukhus för självskador. Men trenden är de senaste åren till viss del nedåtgående för både kvinnor och män.

– I statistiken framgår att inläggningar på sjukhus på grund av såväl våld som självskador är vanligare bland dem med endast grundskoleutbildning, säger Pernilla Fagerström.

Flest vårdas för fallolyckor

Liksom tidigare år är fallolyckor den vanligaste skadeorsaken till inläggningar på sjukhus. Två tredjedelar av alla olycksfall berodde på fall, vilket motsvarar cirka 69 000 personer. Fallolyckor dominerar bland äldre och 2016 var sju av tio av de drabbade 65 år eller äldre.

Fakta

I rapporten ”Statistik om skador och förgiftningar i sluten vård 2016” ingår uppgifter om antal personer som varit inlagda på sjukhus efter en skadehändelse.